Com hem de gestionar les despulles de carn de caça a Catalunya?

4 juliol, 2018

Àlex Cuadros – Barcelona – 04/07/2018

Aquesta setmana va entrar en vigor el Reial Decret 50/2018, sobre SANDACH (residus de subproductes animals no aptes pel consum humà) en àrees de caça.

Els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) es defineixen com a cossos sencers o parts d’animals, productes d’origen animal o altres productes obtinguts a partir d’animals, que no estan destinats al consum humà, ja sigui per motius sanitaris o bé per decisió de l’operador.

Els SANDACH són aquells materials que es generen en la producció primària ramadera, en les indústries de transformació dels aliments d’origen animal, als establiments alimentaris de comerç minorista i en les llars que, per motius comercials o sanitaris, no entren dins de la cadena alimentària humana. També s’hi inclouen les despulles de la carn de caça. La gestió dels subproductes animals des del moment en què es generen fins al seu ús final, valorització o destrucció està regulada per garantir que durant la mateixa no es generin riscos per a la salut humana, la sanitat animal o el medi ambient i especialment per garantir la seguretat de la cadena alimentària humana i animal.

El Reial Decret divideix el material SANDACH en tres categories:

·         Material de la categoria 1: totes les parts del cos, incloses pells, vísceres, despulles i altres subproductes generats en les activitats objecte de regulació d’aquest Reial Decret, procedents d’animals silvestres, quan se sospiti que estan infectats amb malalties transmissibles als éssers humans o als animals. També es considerarà material de categoria 1 les barreges d’aquesta amb materials d’altres categories.

·         Material de categoria 3: els cossos o parts d’animals matats generats en activitats cinegètiques de caça major, que siguin aptes per al consum humà d’acord amb la legislació comunitària, però no es destinin a aquesta finalitat per motius comercials.

·         Material de categoria 2: els subproductes animals procedents de la caça, diferents del material de la categoria 1 o la categoria 3.

Una correcta gestió dels subproductes generats per la caça, amb la finalitat d’evitar que serveixin d’aliment a carnívors oportunistes i senglars, sens dubte contribuiria a millorar la situació sanitària actual. Aquesta gestió inclou mesures relacionades amb la destinació dels cadàvers d’animals que permetran no comprometre la conservació d’espècies necròfagues, en compliment del Reial Decret 1632/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula l’alimentació de determinades espècies de fauna silvestre amb subproductes animals no destinats a consum humà. El dipòsit d’aliments procedents de subproductes de caça major en canyets (muladares) i a les zones de protecció per a espècies necròfagues es considera adequat i desitjable per continuar protegint aquestes espècies necròfagues. Per a això, existeixen pràctiques de gestió de l’alimentació d’espècies necròfagues amb subproductes de caça major que compatibilitzen la necessària conservació de les esmentades espècies silvestres amb un adequat compliment de la normativa sanitària.

Entre les obligacions del Reial Decret estatal està la de disposar d’un sistema d’eliminació dels residus de caça en les àrees de caça a les que les caceres siguin realitzades per més de 40 caçadors o es capturin més de 20 peces per jornada de caça. Aquests són uns llindars pensats sobretot pels sistemes de caça del sud de l’Estat (monteries i similars), a on es fa una cacera per unitat de gestió cinegètica (“Coto” o Àrea de caça) a l’any o poc més, en terrenys tancats en moltes ocasions, a on els animals són alimentats artificialment, i a on es coneixen prèviament a la cacera el nombre de captures de cada espècie que es realitzaran.

A Catalunya el sistema de caça col·lectiva és la batuda. Aquesta modalitat és diferent ja que es realitza en terrenys no tancats, amb animals totalment salvatges, determinant-se el lloc de cacera just abans de la mateixa, en funció d’on són els animals. És molt difícil conèixer el nombre de captures que es realitzarà abans de la batuda.

D’altra banda, des de la Subdirecció General d’Activitat Cinegètiques i Pesca Continental, s’ha analitzat el resultat de les caceres a Catalunya per a veure quan es produïa una situació inclosa en el supòsit del que preveu el Reial Decret: més de 40 caçadors o més de 20 captures. La proporció de batudes que estan per sobre d’aquests llindars nombres és molt petita. A la immensa majoria d’àrees de caça o no es produeix aquesta situació, o es produeix de forma atzarosa un o dos dies l’any. Sovint cap. Aquesta situació genera una gran inseguretat jurídica que cal resoldre i en aquest sentit s’han dictat instruccions per tal d’interpretar la norma.

Tot atenent l’esperit del RD, un cop consultades la Unitat Jurídica de la Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i el Servei de Caça de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, es considerarà que una àrea de caça es trobarà en el supòsit previst pel Decret (ja que cal saber si han de tenir el sistema d’eliminació dels residus abans de les caceres), quan la MITJANA de captures d’ungulats anual es trobi per sobre de 20.  És a dir, cal dividir el nombre de captures per números de dies en els que s’ha realitzat batuda (no conten els acostaments i aguaits doncs queden fora de l’àmbit d’aplicació del Decret).

En el cas de que la batuda la realitzin més de 40 caçadors caldrà disposar d’un sistema d’eliminació dels residus.

Al marge d’això, cal considerar que:

A)      Els sistemes d’eliminació de residus poden ser (a) la disposició d’un contenidor estàndard amb el sistemes de recollida i eliminació previstos a la normativa SANDACH i de residus, però també (b) el transport dels animals a un punt logístic (no un punt de reunió dins de l’àrea de caça) o una sala de manipulació de peces de caça, pel seu consum humà, que ja disposen d’aquests contenidors. Hi ha prevista la possibilitat de la seva utilització a nivell de canyets, però correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat, si el cas, la seva aprovació.

B)      Des de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, es posaran en contacte amb les Àrees de caça que han complert aquests supòsits a la temporada anterior, per tal de que, si no els tenen encara, habilitin aquests sistemes d’eliminació, la qual cosa es comunicarà.

Cal recordar que el DARP esta realitzant cursos per poder comercialitzar la carn de caça i, en aquest sentit, cal que alguna persona a les batudes posseeixi el títol de “Caçador amb formació específica en sanitat animal”, que és aquell caçador amb els coneixements suficients de la patologia de caça silvestre, adquirits a través de formació específica, per poder sotmetre-la a un primer examen sobre el terreny. Ha de ser present durant la batuda i serà informat pels caçadors, prèvia la evisceració, de qualsevol  comportament anòmal observat abans de cobrada la peça.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.