Les armes i el jovent

Majors de 14 anys i menors de 18 anys:

Amb residència a Espanya que es trobin en possessió legal d’una autorització especial d’ús d’armes per menors (AEM) podran utilitzar exclusivament per caçar o per competicions esportives les armes de foc de les catagories 3a.2. i 3a.3.

Per utilitzar l’arma haurà d’anar acompanyat d’una persona major d’edat amb llicència d’armes d’E o F que s’hagi compromès per escrit a acompanyar i vigilar-lo en la caça o en competicions esportives.

Tindrà una validesa fins assolir la majoria d’edat i haurà de passar dos proves de capacitació, una de teòria i una de pràctica.

Majors de 16 anys i menors de 18 anys

Amb residència a Espanya que es trobin en possessió legal d’una autorització especial d’ús d’armes per menors (AEM) podran utilitzar exclusivament per caçar o per competicions esportives les armes de foc de les catagories 2a.2 i 3a.1.

Per utilitzar l’arma, el menor haurà d’anar acompanyat d’una persona major d’edat amb llicència d’armes D, E o F que s’hagi compromés per escrit a acompanyar i vigilar-lo en la caça o en competicions esportives.

Documentació:

  •  Certificat d’antecedents penals
  • Certificat d’antecedents penals de la persona que exerceci la potestat o tutela del menor.
  • Informe d’aptituds psicofisiques del menor.
  • Autorització per a utilitzar l’arma de la classe expresada de la persona que faci de tutor, en la que es faci constar que es responsabilitza de l’actuació del menor davant un notari, alcaldía, autoritat gobernativa, Policia, Guardia Civil o intervenció d’armes.
  • Justificant de pagament de les taxes de la proba de capacitació.