Tràmits

Llicència d’armes tipus E:

Per obtenir la llicència es necessari superar dues proves: una teòrica i una pràctica.

La documentació necessària és:

–       Certificat d’aptituds psicofísiques.
–       Certificat d’antecedents penals.
–       Certificat d’antecedents sobre violència de gènere.
–       Fotocòpia del DNI.
–       Acreditar la dedicació a l’esport cinegètic o fotocòpia de la llicència de caça.
–       Justificant de pagament de la taxa corresponent a l’expedició de la llicència, model 790.

* En cas de sol·licitar la llicència E per primer cop també s’ha d’aportar el certificat d’haver superat les proves de capacitació.

–       Es poden tenir fins a 12 armes de foc de la categoria 3a, 7a.2. i 7a.3.
–       Tenen una validesa de 5 anys.
–       Les persones majors de 60 anys l’han de visar cada dos anys.
–       Les persones majors de 70 anys l’han de visar cada any.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’intervenció d’armes i explosius de la Guàrdia Civil corresponent al domicili de l’interessat.

 Llicència d’armes tipus D:

Per obtenir la llicència és necessari superar dues proves: Una teòrica i una pràctica.

La documentació necessària és:

–       Certificat d’aptituds psicofísiques.
–       Certificat d’antecedents penals.
–       Certificat d’antecedents sobre violència de gènere.
–       Fotocòpia del DNI.
–       Acreditar la dedicació a l’esport cinegètic o fotocòpia de la llicència de caça.
–       Declaració jurada de la guarda de les armes en caixa forta.
–       Justificant de pagament de la taxa corresponent a l’expedició de la llicència, model 790.

* En cas de sol·licitar la llicència D per primer cop també s’ha d’aportar el certificat d’haver superat les proves de capacitació.

–       Es poden tenir fins a 5 armes de foc de la categoria 2a. 2. Aquestes armes s’hauran de guardar a casa dels titulars en caixes fortes o cambres cuirassades.
–       Tenen una validesa de 5 anys.
–       Les persones majors de 60 anys l’han de visar cada dos anys.
–       Les persones majors de 70 anys l’han de visar cada any.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’intervenció d’armes i explosius de la Guàrdia Civil corresponent al domicili de l’interessat.