En la prensa

Aequilibrium 2017, primeros datos.

ACE – Madrid – 05/09/2017

A primers d’agost, amb la retirada de les càmeres de fototrampeig instal·lades a 19 nius d’àguila daurada de la zona centre d’Espanya, ha conclòs la fase de camp corresponent al primer any (dels tres) del projecte Aequilibrium www.aequilibrium-project.org

trabajos verticales

Després dels treballs realitzats a la primavera i estiu de 2017 i gràcies a la col·laboració entre la Asociación del Corzo Español y la asociación conservacionista Tagonius i al treball dels seus membres i d’altres col·laboradors, aquest ambiciós projecte és ja una realitat. Aquest projecte, que compta amb les preceptives autoritzacions oficials dels organismes responsables de medi ambient de les comunitats autònomes en què es desenvolupa (Castilla-La Mancha, Castilla y León i Madrid), pretén demostrar, d’una banda, com una espècie protegida i emblemàtica (Aquila chryaetos) s’ha adaptat a la nova realitat ecològica d’àmplies comarques espanyoles, basant avui en gran mesura el seu èxit reproductor en la captura d’una espècie cinegètica de molt recent proliferació: el corzo. D’altra banda, el projecte persegueix confirmar l’utilíssim paper que l’àguila real juga avui com a reguladora de l’abundància de les poblacions de cabirols, moltes d’elles afectades ja de parasitosi i malalties, convertint-se així l’heràldica au en una apreciable aliada del caçador o gestor cinegètic del territori.

Anillamiento y toma de datos

Després del seguiment des de principis d’any en els seus respectius territoris de les parelles d’àguila daurada escollides pel projecte i un cop comprovat l’èxit reproductor i que els polls havien arribat a l’edat adequada, es va començar, un intens treball de més d’un mes que es va iniciar a finals de maig, baixant (o pujant, en el cas de les plataformes en arbre) 19 nius. Aconseguir arribar als nius va requerir la col·laboració dels equips d’experts en escalada o treballs verticals de les diferents CCAA implicades. Les restes alimentaries trobades al niu o als seus voltants van confirmar, fins i tot abans d’haver-se iniciat la fase següent del projecte (el control mitjançant fototrampeig de les aportacions de preses a les plataformes), la hipòtesi de partida del projecte, que és la que les cries de cabirol constitueixen una part molt rellevant en la dieta d’un bon nombre de parelles d’àguiles daurades del centre d’Espanya durant la seva època de cria.

Després d’aconseguir els nius, es va procedir a baixar d’ells als polls per prendre’ls dades biomètriques i diverses mostres biològiques per conèixer el seu estat de salut, tot això d’acord a un molt rigorós protocol. En la mateixa operació, es va procedir a l’anellament de les joves àguiles mitjançant anelles metàl·liques i de PVC, per a lectura a distància. Finalment, es van instal·lar a les 19 plataformes objecte d’estudi per a aquest any 2017 les càmeres de fototrampeig que han registrat, fins a la retirada un cop els polls van haver abandonat els nius, totes les preses aportades a ell pels progenitors. L’anàlisi del material gràfic obtingut (més de 120.000 imatges), que s’està realitzant actualment permetrà, un cop processat i sistematitzat, obtenir un coneixement detallat i sense precedents de la dieta de les àguiles daurades en el centre d’Espanya, que serà encara incrementat amb les dades que s’obtinguin en 2018 i 2019.

Com a conseqüència d’aquest projecte, s’han establert diferents contractes de custòdia del territori amb propietaris i adjudicataris de vedats. En uns temps de convulsió i desencontre entre la caça i l’ecologisme com els que vivim, el projecte Aequilibrium posa doncs de manifest que els enfocaments naturalista y cinegético del nostre entorn rural no només no són incompatibles entre si sinó que, per contra , de l’enteniment i col·laboració entre ells es deriven inapreciables beneficis per al coneixement i conservació del nostre medi ambient i de les espècies que el poblen.


Deja un comentario

cinegeticat gifPublicidad