La gestió cinegètica

Assegura’t contra els animals!

Redacció – Manresa – 18/05/2018

Assegura’t contra els animals!

En els darrers anys han augmentat notablement els accidents de trànsit relacionats amb la fauna salvatge (senglars, cabirols, cérvols, daines,…).

Cada any hi ha més de 1.000 accidents a les carreteres de Catalunya amb fauna salvatge i, des de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei de Trànsit l’any 2015, la responsabilitat d’aquests accidents ja no recau sobre les Societats de Caçadors, excepte en els següents casos:

  • Serà responsable dels danys a persones o béns el titular de l’aprofitament cinegètic o, en el seu defecte, el propietari del terreny, quan l’accident de trànsit sigui conseqüència directa d’una acció de caça col·lectiva d’una espècie de caça major portada a terme el mateix dia o que hagi conclòs dotze hores abans del fet.

  • També podrà ser responsable el titular de la via pública on es produeixi l’accident com a conseqüència de no haver reparat la tanca o per no disposar de la senyalització específica d’animals solts en trams amb alta sinistralitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos.

Vist que amb la nova normativa els accidents ja no es consideren sempre responsabilitat del vedat de caça, sinó només quan es compleixen certes condicions, esdevé més necessari que mai, doncs, assegurar que estem coberts en totes les situacions d’accidents amb espècies cinegètiques. Per això, ja hi ha al mercat diferents asseguradores que ofereixen aquest servei: una assegurança que cobreix a tercers de manera ampliada i qualsevol accident que es pugui patir amb un animal cinegètic. Conscients d’aquesta situació i, per evitar que el conductor del vehicle s’hagi de fer càrrec del cost de la reparació, moltes agències d’assegurances ja ofereixen des de fa temps aquesta cobertura en les seves pòlisses.

La nostra recomanació

Mentre no es modifiqui la xarxa viària ni es facin passos de fauna eficients, Cinegeticat aconsella que totes les pòlisses disposin d’aquesta cobertura per accidents amb fauna per tal d’evitar sorpreses.


One thought on “Assegura’t contra els animals!

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat