Editorial

L’aturada ha servit!

Edu Melero – Cardona – 27/10/2023

Les mobilitzacions iniciades a principis de temporada i l’aturada cinegètica convocada per l’Associació de Gossers de Catalunya i recolzada per l’Agrupcat, dona els seus fruits després de 9 setmanes d’actes reivindicatius i pressions.

A la pròxima aturada hi hem de ser tots, així aconseguirem l’objectiu abans i millor.

Aquest procés que s’ha anat forjant dia a dia, escoltant les inquietuds a cada reunió territorial tant per part de l’Associació de Gossers com de l’Agrupcat, ha suposat que ambdues entitats s’hagin capacitat per a portar la veu dels caçadors i es posicionin amb fermesa i contundència davant el Govern amb l’únic objectiu de defensar i millorar els interessos de tots els caçadors i gràcies a això i a la unió de la major part del col·lectiu, s’ha forçat al Govern a moure fitxa.

Així doncs, els dos punts principals que es reclamava millorar han quedat modificats de la següent manera:

Distància de les gosseres de caça a les granges de porcí

  • El criteri d’establir les gosseres esportives o nuclis zoològics de gossos de caça a 100 metres d’una explotació ramadera de porcí no és d’aplicació a les ja existents.
  • Per a les noves gosseres esportives es recomana buscar una ubicació per complir la distància de 100m, però en cas que no sigui possible, s’avaluarà cada cas i caldrà evitar el contacte directe i indirecte entre gossos i animals de producció i s’aplicaran un bon control de plagues i programa de desinfecció, desratització, etc.

Cria de gossos a les gosseres de caça

  • En les cries de reposició de les gosseres, tal i com preveuen els articles 5.i i 44.2.u del Decret legislatiu 2/2008, els cadells només poden ser objecte de donació a persones particulars i no se’n pot fer difusió per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables. Segons l’Ordre de 28 de novembre de 1988, en el llibre de registre de la instal·lació s’ha d’anotar la data de naixement de les cries i la destinació de les cries objecte de donació.
  • La freqüència amb què es pot fer criar cada femella amb la finalitat de destinar les cries a la reposició no pot ser inferior a 36 mesos. En cas d’una freqüència inferior o de destinar les cries a la venda, es considera com a activitat de centre de cria i s’ha de sol·licitar la inscripció al Registre de nuclis zoològics.

Un punt i seguit

Resoldre aquests dos punts era molt necessari per tal de garantir la viabilitat de la caça a Catalunya però n’hi ha molts d’altres que també ho són i que encara no s’han resolt, com per exemple:

  • Ampliar el nombre mínim de gossos (actualment 14) per tal de declarar els nuclis zoològics.
  • Que el famós punt 8.3 no s’instauri de forma obligatòria a totes les APC, en tot cas que sigui voluntari.
  • Treballar una llei de caça on hi hagi caçadors, agricultors, propietaris forestals, comunitat científica i no actors que la seva intenció sigui prohibir la caça.
  • Corregir els imports desproporcionats de les sancions.
  • Aconseguir que la responsabilitat dels danys a l’agricultura ocasionats per la fauna salvatge no recaigui sobre els titulars dels vedats.

Es restableix l’activitat cinegètica a Catalunya amb normalitat

En aquest sentit, l’Agrupcat ahir ja va mostrar en el seu comunicat que l’escenari polític actual feia inviable aconseguir cap més millora i no volien deixar desatesos els pagesos enfront els possibles danys als seus conreus i per tant abandonava la via de l’aturada per seguir lluitant pel col·lectiu des d’altres àmbits.

I l’Associació de Gossers de Catalunya avui ha decidit desconvocar l’aturada temporalment esperant que la predisposició oferta pel Departament es converteixi en fets.

Ambdues entitats agraeixen enormement l’esforç, el compromís i suport de tots els caçadors i caçadores de Catalunya que han fet possible, gràcies a la seva unió, millorar una mica més l’àmbit de la caça en benefici de tot el col·lectiu .


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat