Avís legal i condicions d’ús

1. Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.cinegeticat.cat implica tenir-ne la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS del web www.cinegeticat.cat, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:

 1. Nom: CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL
 2. Nom Comercial: CINEGETICAT
 3. Domicili: Avinguda de la Pau, 2 – 08261 Cardona (Barcelona)
 4. Adreça de correu electrònic: cinegeticat@cinegeticat.cat
 5. Telèfon: 654 16 36 65
 6. NIF: B66232042
 7. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (tom 44.228, llibre 45.0252 Full 0098)
 8. ISSN 2565-053X (ed.paper) / ISSN 2565-0548 (ed. digital)

3. Objecte

A través del web www.cinegeticat.cat, CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL en endavant el TITULAR, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.
El portal disposa d’un apartat d’ús exclusiu per als clients, mitjançant el qual aquests tindran accés als serveis contractats.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.
Per a fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.cinegeticat.cat, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans o provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi al lloc web o l’utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc www.cinegeticat.cat són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Tanmateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a la utilització correcta del lloc web.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.
En virtut del disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.cinegeticat.cat

6. Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.
La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. També s’utilitzaran per enviar-li informació comercial si així ho ha manifestat. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça cinegeticat@cinegeticat.cat indicant la referencia RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

 1. Responsable del tractament.
  Identitat: CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL – CIF B66232042
  Adreça: Avinguda de la Pau, 2 – 08261 Cardona (Barcelona)
  Telèfon: 654 16 36 65
  Correu: cinegeticat@cinegeticat.cat
 2. Finalitat del tractament de les dades.
  Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part del CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial o de serveis contractada entre les parts.
  En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.
  Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.
  Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 3. Legitimació del tractament de dades.
  La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs el CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.
  Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.
 4. Destinataris de les dades.
  No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.
 5. Exercici dels drets propis.
  Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL, a Avinguda de la Pau, 2 – 08261 Cardona (Barcelona)

7. Xarxes socials

En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.
El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.
A través del lloc web www.cinegeticat.cat l’USUARI podrà interactuar amb altres usuaris amb la possibilitat de crear, compartir, publicar i/o facilitar continguts de tot tipus.
El TITULAR no es fa responsable dels continguts publicats i/o compartits mitjançant el lloc web www.cinegeticat.cat per part dels USUARIS, sent aquests els únics responsables.
El TITULAR sol·licita expressament als USUARIS que utilitzin els canals facilitades en el lloc web de manera adequada i responsable, respectant la legalitat, l’ordre públic i les opinions dels altres usuaris.
A títol enunciatiu però no limitatiu, l’Usuari haurà d’abstenir de:

 • Crear o compartir material explícit que contingui violència, que inciti a la discriminació i/o odi, continguts il·legals, il·lícits, fraudulents o enganyosos, pornogràfics o de contingut sexual explícit.
 • Interactuar amb altres USUARIS amb ànim calumniós, amenaçador, difamatori o injuriós.
 • Utilitzar i/o difondre continguts que puguin infringir qualsevol dret derivat de la propietat intel·lectual i/o industrial, drets d’autor, dret de publicitat, etc.
 • Publicar informació privada de tercers.
 • Enviar missatges promocionals o comercials a través del lloc web.
 • Utilitzar el lloc web amb l’objectiu d’interferir, alterar o afectar negativament a un tercer.
 • Suplantar la identitat d’altres usuaris.

En el cas que el TITULAR detecti un ús incorrecte o fraudulent dels mitjans oferts mitjançant el lloc, podrà prendre les mesures oportunes, citant entre altres l’eliminació de comentaris publicats al lloc web, el tancament o cancel·lació d’un grup o pla de viatge creat, i fins i tot el tancament del compte de l’USUARI.
En el supòsit que l’USUARI detecti un contingut que pugui ser ofensiu o contrari a la legislació vigent, podrà comunicar-ho al TITULAR mitjançant un correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat
Pel que fa a les imatges aportades per l’USUARI (fotografies i / o vídeos embeguts des de YouTube), aquest assumeix tota responsabilitat que emani de les mateixes. D’una banda, l’USUARI manifesta ser l’autor dels recursos aportats o, si escau, disposar de llicències que l’autoritzin a compartir les imatges sense vulnerar els drets de propietat intel·lectual dels autors de les mateixes. De l’altra, en el cas d’imatges on apareguessin persones recognoscibles, l’USUARI declara estar legitimat per a la seva publicació, disposant del consentiment necessari d’acord amb el RGPD.
El TITULAR no serà responsable en cap cas de la vulneració dels drets d’autor o dret a la pròpia imatge que puguin ocasionar les imatges publicades per l’USUARI.

9. Enllaços

En cas que a www.cinegeticat.cat es disposés d’enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Aquestes condicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicada al lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

 

Des de 2019 CINEGETICAT esdevé una entitat sense ànim de lucre (associació cinegètica del cardener).

Propietat Intel·lectual i industrial
• Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases
de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de CINEGETICAT, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Cinegeticat.
• Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.
• Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
1. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de CINEGETICAT. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de CINEGETICAT (cinegeticat@cinegeticat.cat). Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de Cinegeticat que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.
L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Cinegeticat o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. CINEGETICAT no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

 

 

Genèric CinegeticatPublicitat