Actualitat

Comentaris de la nova Ordre de Vedes

Àlex Cuadros – Sant Celoni – 06/04/2019

Per al vostre coneixement, adjunto la resolució de vedes de CAÇA de la qual us faig un breu resum de les modificacions més importants al final d’aquest article. Recordem en aquest sentit que iniciem la temporada 2019/2020 aquest diumenge dia 7 d’abril amb els acostaments i aguaits de cabirol (mascle).

DOGC núm. 7848 (05/04/2019)

RESOLUCIÓ ARP/831/2019, de 3 d’abril, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2019-2020 en tot el territori de Catalunya.

OrdreVedes_Cinegeticat_2019_2020

BREU RESUM NOVETATS ORDRE DE VEDES:

*Recordeu que per mirar el detall cal veure la resolució de vedes.

Es prohibeix l’aprofitament cinegètic de:

Turdids/tords

1. l’estornell negre

2. la griva cerdana

Aus aquatiques:

3. el xarrasclet

4. el morell de cap-roig

5. el morell de plomall

6. l’ànec cullerot *

7. el xibec o ànec bec vermell *

8. l’ànec griset *

9. l’ànec xiulador *

10. l’ànec cuallarg *

Limicoles:

11. la fredeluga

12. el becadell comú *

(*excepte a Terres de l’Ebre, que en el cas del becadell, a més, s’amplia en dos setmanes el període, fins el 16 de febrer de 2020)

Caça menor, caça major i mitja veda

1. La temporada de caça menor comença el dia 13 d’octubre, diumenge i acaba el dia 2 de febrer de 2020. La perdiu roja acaba el dia 5 de gener de 2020. El conill acaba com la resta, excepte a determinades comarques de Lleida que acaba el dia 19 d’abril, menys a les seves ZEPA que acaba en el període normal (2/2/2020).

Es prohibeix la caça de la guineu en els Terrenys Cinegètics de Règim especial (TCRE, com ara les APC) on hagin demanat danys per conills en les últimes dues temporades.

Els turdids no tenen “prorroga” però la seva caça acaba el dia 9 de febrer, excepte la griva que acaba el dia 31/01/2020.

2. La temporada de caça major és variable, però destaquem l’inici de la temporada amb SENGLAR, mufló, daina i cabirol el dia 1 de setembre i la finalització el dia 29 de març de 2020 (excepte cabirol).

3. La mitja veda es dur a terme els dies 25, 28 d’agost, 1 i 8 de setembre a Barcelona i Tarragona, mentre que Lleida i Girona els dies son variables entre el dia 22/25 d’agost i 11/15 de setembre

Dies hàbils:

1. ZAC (zones d’aprofitament comú – lliures -)

a. Caça menor: Diumenges i festius

b. Caça major:

i. Terrenys >200 hees: Diumenges i festius no locals

ii. +25 hees < 200 hees: Tots els dies de la setmana. Nomes APC limítrofs

iii. <25 hees: Prohibit

2. TCRE (APC, ALC)

a. Caça menor: Tres dies a la setmana + festius no locals. La perdiu xerra un sol dia. La guineu com el senglar (tots els dies)

b. Caça major: Tots els dies de la setmana.

3. TCRE (RNC, ZCC)

a. D’acord amb el que digui la resol que aprova el PTGC

Es obligatori la tinença de llicència tipus C, de canilla, per les persones que duguin 16 o més gossos. En aquest sentit recordem que fa 7 anys que es va reduir el seu import per tal d’afavorir que els gossers regularitzin el seu ús.

1. PERDIU XERRA: Prohibida en els ZAC (Zones lliures). En els TCRE (APC…) cal relació nominal de caçadors de xerra, amb carnet de captures i precintes. “Cupo” de 2 (mentre hi hagin precintes nominals disponibles)

2. BECADA: Carnet de captures voluntari (sense perjudici de la obligatorietat imposada en RNC i ZCC, i algunes APC i ALC d’acord amb la seva normativa interna). Cupo de 3.

3. GUATLLA: cupo de 20

4. TÓRTORA COMUNA: cupo de 8

Art 15.3. Resta prohibit entorpir el funcionament de les batudes, el cap de colla pot requerir a la persona i avisar als Agents de l’Autoritat.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat