Actualitat

Comentaris sobre la nova “ordre” de vedes

Àlex Cuadros i Andreu – Sant Celoni – 12/10/2018

Comentaris sobre la nova “ordre” de vedes.

RESOLUCIÓ ARP/663/2018, de 4 d’abril, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya (Resolució de 4 d’abril, publicada al BOE núm. 85, de 7 d’abril).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural publica anualment una norma en la qual es fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de Catalunya i les vedes especials que s’estableixen per a cada temporada. Les vedes són els períodes en què està prohibida la caça.

Aquesta norma indica les espècies que poden ser objecte de caça i aquelles que, per les seves especials condicions i estat de població, són considerades temporalment vedades.

La previsió d’espècies que cada any es poden caçar de l’annex 1 de l’Ordre de 1999, queden reflectides en aquest acte administratiu, prèvia valoració de la viabilitat i la tendència poblacional d’aquestes, tot tenint en compte l’efecte de la pressió cinegètica i amenaces que puguin sorgir de caràcter biològic i/o sanitari.

Es mantenen les espècies que es podien caçar durant la temporada 2017-2018

ja que es mantenen els mateixos índex poblacionals, amb tendències d’estabilitat i d’increment en funció de l’espècie. És important destacar l’evolució i l’expansió favorables de les set espècies d’ungulats salvatges (porc senglar, isard, cabra salvatge, cabirol, cérvol, daina i mufló), com a conseqüència de l’adaptació de les poblacions d’aquestes espècies als hàbitats i ecosistemes presents al territori, que estan afavorint una bona reproducció i cria d’aquesta fauna salvatge cinegètica present a Catalunya. Cal destacar per aquesta temporada dues malalties que trobem a prop i amb forta expansió: la peste porcina africana, a centre-europa i la mixomatosi en llebre ibèrica a la resta de la península (de moment centre i sud).

Pel que fa als períodes hàbils de caça menor es fixen i regulen de forma general d’acord amb la fenologia de les diferents espècies. En concret per les espècies d’ocells, s’eviten els períodes de nidificació, reproducció i criança, que a Catalunya, degut a la situació geogràfica i orografia típiques, es dóna durant els mesos de primavera i començaments d’estiu. Per tant el període hàbil de les espècies de caça menor es redueix als mesos de tardor i hivern (des del segon diumenge d’octubre al primer diumenge de febrer), i s’adeqüen posteriorment el nombre de dies d’acord amb les abundàncies de cada espècie per tal de regular la pressió cinegètica adequada.

Pel que fa a la propera temporada 2018-2019 trobem:

1.- CAÇA MENOR

Ja ha acabat la mitja veda. El tudó es manté estable o a l’alça, segons la demarcació, la guatlla i la tórtora es mantenen estables, amb números més baixos que fa 15-20 anys. Altres espècies: coloms, estornell negre, garsa, gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu, segueixen estables. Recordem que per la tórtora turca cal una autorització excepcional.

El mes d’octubre és en el que s’obren la gran majoria d’espècies, entre les que destaquem la perdiu roja, el conill i la llebre. Cal parar atenció en que aquest any s’obre el dia 14 d’octubre, essent el dia 12 (divendres) NO HÀBIL .

Parem atenció a que en les zones lliures, el dijous ha desaparegut, essent els dies hàbils els diumenges i festius NO locals (falconeria també són hàbils dijous i dissabtes), i que el cupo és de dues peces pel conjunt de llebre, perdiu i becada.

També es manté per aquesta temporada el període hàbil de caça per a la guineu, que s’amplia respecte al període general per a les espècies de caça menor (concretament durant tot el mes de setembre, tot el mes de febrer i fins l’últim diumenge de març), amb la finalitat de promoure i facilitar la caça d’aquesta abundant i generalista espècie, fent-lo coincidir amb el període hàbil del porc senglar i poder-la caçar durant les batudes tradicionals de porc senglar que s’organitzen arreu de Catalunya. Amb aquesta proposta es vol continuar fomentant el control de les abundants poblacions de porc senglar i alhora obrir la possibilitat de fer-lo coincidir amb l’aprofitament de la guineu.

Així mateix, es manté el període per caçar la fotja i els tudons en passos tradicionals i des de llocs fixos a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, tal i com es fa a altres llocs de la Península (Etxalar, Navarra, en el cas dels tudons) i França. Concretament els tudons es poden caçar fins al 30 de novembre en determinades APC (Àrees Privades de Caça) motivat pels abundants danys que generen a la província, en especial al Camp de Tarragona.

Dates d’interès: la caça menor acaba el diumenge 3 de febrer, però la perdiu roja acaba el dia 6 de gener de 2019. Altres espècies de caça molt minoritària, amb dates que cal conèixer són la xerra que acaba el 23 de desembre de 2018, la fotja el 24 de febrer (bàsicament al Delta de l’Ebre) i la fredeluga el 20 de gener. A les Terres de l’Ebre la caça de l’ànec coll-verd i el becadell comú acaba el primer diumenge de març (dia 3). A determinades comarques de Lleida (Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell) el conill acaba el dia 21 d’abril de 2019.

PREVISIONS TEMPORADA DE CAÇA MENOR 2018-2019

La perdiu roja ha criat bé com a regla general, després d’uns anys dolents, ajudada per les pluges a la primavera, i sobretot, a l’estiu, que ha fet disminuir les conseqüències negatives de determinats productes químics (abús de pesticides, herbicides, insecticides,…) i augmentar la cobertura vegetal (refugi i menjar, tant vegetal com insectes). Com sempre hem dit una millora del seu habitat ajuda a recuperar les seves poblacions.

La perdiu xerra, en canvi, no li ha anat tant bé (amb algunes excepcions) doncs les nevades tardanes a primavera van fer retardar la cria i les pedregades/calamarsades han fet perdre moltes primeres pollicades.

El conill també va criar força bé en zones on ha estat absent aquests últims anys, tot i així a finals de setembre s’ha vist un nou rebrot de la mixomatosi que pot fer perillar aquest augment controlat.

La llebre continua la seva recuperació des de fa uns anys, tot i que es manté estable dins d’aquesta tendència a l’alça.

La previsió per les migratòries és bona, també degut a la pluja i, en el cas dels túrdids, a les bones produccions de raïm i a la recuperació de l’olivera. Pel que fa als anàtids i limícoles (becadell, becada) la previsió també és bona, s’espera que comenci a entrar el fred durant aquest mes d’octubre (per tant, amb els primers migradors) i que es quedin degut a que tant boscos com llacunes tenen un estat òptim per a passar l’hivern.

2.- CAÇA MAJOR

El períodes hàbils de caça major es regulen segons la fenologia i biologia de cada espècie d’ungulat, per la possibilitat d’accés al medi per part dels caçadors, pels cicles naturals de creixement de les banyes (cèrvids) i per la modalitat de caça (batuda i acostament).

Senglar, mufló, daina i cabirol van començar a caçar-se en batuda a partir del dia 2 de setembre. Atenció, doncs el cabirol acaba l’últim diumenge d’octubre (dia 28) en comptes de novembre, donat que els mascles més vells ja perden la banya.

El cérvol a partir del dia 14 d’octubre ja es poden caçar també en batuda, i ambdós sexes.

Les espècies d’alta muntanya, cabra salvatge i isard, comencen també el segon diumenge d’octubre, dia 14. Recordem que només es poden caçar per acostament i que cal dur a sobre el precinte del DARP i el carnet de soci de l’APC (o passi de dia). Per aquestes espècies els dies hàbils són els que indiqui el corresponent Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (PTGC), mentre que per totes les altres són tots els dies de la setmana.

Recordem que, per la caça major, en els terrenys lliures:

  1. Menors de 25 hectàrees, la caça està prohibida, com a regla general.
  2. En els majors de 25 hectàrees i fins a 200, també es prohibeix la caça major, excepte pels titulars de les APC (cotos) limítrofs, que poden caçar tots els dies.
  3. En els majors de 200 hectàrees només es pot caçar senglar, daina i mufló, NOMÉS els diumenges i festius.
  4. Es permet la caça de cérvol i cabirol en els lliures quan es facin per part de les APCs limítrofs, amb col·locació de parades puntuals (millor tancament de la zona a batre) i amb precintes.

D’altra banda a les zones lliures incloses en Espais Naturals de Protecció Especial (com podria ser terrenys inclosos en un Parc natural) i en reserves naturals de fauna salvatge (RNFS) la caça és prohibida, però es pot autoritzar prèvia sol·licitud als Serveis Territorials Corresponents.

ALTRES ASPECTES:

1.- Repoblacions i alliberaments: Recordem que des de l’any passat per fer qualsevol tipus de repoblació o alliberament cal:

  1. Estar autoritzat al PTGC corresponent
  2. Tenir l’autorització dels Serveis Territorials (SSTT) per fer la repoblació/alliberament. Aquesta s’ha de demanar amb una antelació mínima de 20 dies a la data prevista per repoblar/alliberar.
  3. Un cop es tingui l’autorització, cal comunicar amb una antelació mínima de 48 hores, mitjançant formulari web, especificant el terreny cinegètic, el lloc, data i hora de trobada i les espècies a repoblar i/o alliberar.
  4. Un cop acabada la temporada cal, a més comunicar el nombre d’exemplars capturats així com els repoblats i/o alliberats en l’àrea de caça, mitjançant el formulari web d’estadístiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Cal tenir en compte així mateix que la repoblació i alliberament de conill és prohibit a Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, amb algunes excepcions, com ara les translocacions dins de la mateixa àrea de caça, per la qual cosa cal demanar una autorització excepcional als SSTT.

També es prohibeix la repoblació a guatlla japonesa i els seus híbrids, i del faisà (aquest últim només es permet en zones on s’hagués repoblat abans del 2007).

2.- Els cupo de becada és de 3 en APC per caçador i dia, 2 en els lliures per caçador i dia. De perdiu xerra és de 2 per caçador i dia, prohibit en els lliures.

3.- Per la xerra, hi ha un carnet de captures obligatori, i per la becada voluntari, excepte en aquelles APC (cotos), RNC i ZCC (la gran majoria) que la seva normativa interna estableixi la obligatorietat del carnet becader.

4.- És prohibit encebar els senglars, tot i que es pot demanar autorització excepcional.

5.- Les àrees de caça menor i els intensius podran caçar el senglar i el cabirol sempre i quan el seu PTGC ho prevegi.

6.- S’autoritza la caça del porc vietnamita i els seus híbrids, per tractar-se d’una espècia exòtica invasora que cal eradicar del medi natural.

7.- Els precintes de cabirol aquest any han estat repartits, també, per les Federacions de Caça, Agrupacions i altres representants d’APCs. Caldrà tenir en compte aquest funcionament per les batudes i els acostaments de properes temporades.

8.- A les batudes de caça major es configura el Cap de Colla com a nou interlocutor amb l’Administració. Hi ha una nova placa per tancar els camins en el que hi ha un espai per col·locar l’autorització de l’Ajuntament. NOVETAT: És obligatòria, a més, l’armilla (o peça de roba similar) reflectant, no essent suficient la gorra.

9.- Recordar també que la recollida de cartutxos, incorpora la modificació per recollir-los “immediatament”.

Nota. La lectura del present resum és a títol merament informatiu, per tal de resoldre els vostres dubtes podeu consultar la RESOLUCIÓ ARP/663/2018, de 4 d’abril o bé enviar la consulta a CINEGETICAT S.L cinegeticat@cinegeticat.cat


Deixa un comentari

MussapPublicitat