Condicions generals de contractació

Les presents condicions de contractació tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de subscripció de CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL, d’ara endavant el VENEDOR, a través del lloc web de la seva titularitat www.cinegeticat.cat, establint la regulació dels serveis prestats a través del mateix, els preus i mitjans de pagament, la política de cancel·lacions i devolucions i el servei d’atenció al client.
En compliment de l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002), s’informa als usuaris que el VENEDOR està domiciliat a l’Avinguda de la Pau, 2, 08261 Cardona, amb CIF B66232042 i l’e-mail de contacte és cinegeticat@cinegeticat.cat
L’usuari que realitza la subscripció a través del lloc www.cinegeticat.cat té consideració de CLIENT.
Normativa aplicable

 • RD Legislatiu 1/07 de 16 de novembre de 2013 que aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (modificat per la Llei 3/14 de 28 de març de 2014).
 • Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions Generals de la Contractació.
 • Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista.
 • Directiva sobre el Comerç Electrònic (Directiva 2000/31/CE de 8 de juny de 2000).
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 • Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 • Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 • Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, modificat per la Llei 21/2014, de 4 de novembre).

1. Objecte

Les presents condicions generals regulen les relacions contractuals entre el VENEDOR i el CLIENT del lloc www.cinegeticat.cat. La navegació pel mateix suposa l’acceptació per part del CLIENT de les condicions d’ús . Així mateix, l’ús dels serveis que el VENEDOR posa a disposició dels USUARIS i/o CLIENTS a través del lloc implica l’acceptació de la totalitat de les presents clàusules d’estipulació de les condicions generals de contractació.
El VENEDOR es reserva el dret d’efectuar els canvis i modificacions oportuns per a la funcionalitat del lloc web.
El VENEDOR es reserva el dret a efectuar canvis en les presents condicions generals. Les modificacions seran aplicables a les comandes posteriors a la publicació de les mateixes en el lloc.

2. Condicions de contractació

Per dur a terme la subscripció anual a la revista serà necessari que el CLIENT estigui registrat en el lloc. En el supòsit de no estar-ho, al moment de realitzar la subscripció el CLIENT haurà de procedir al registre mitjançant la introducció de dades en el formulari subscripció que a tal fi se li ofereixi.
El VENEDOR subministra la revista a l’adreça d’enviament facilitada, cobrint el territori peninsular, Illes Balears i Andorra.
Les subscripcions són anuals i es renovaran de forma automàtica.
El procés de subscripció a través del lloc web www.cinegeticat.cat suposa els següents passos:
1. Omplir el formulari de subscripció amb dades personals veraces, escollir la modalitat de subscripció i la forma de pagament.
2. Efectuar el pagament de l’import de la subscripció o introduir el número de compte per a la domiciliació dels rebuts.
3. El VENEDOR verificarà el pagament i donarà d’alta al CLIENT com a subscriptor, donant-se dret al CLIENT a rebre la revista a l’adreça facilitada i a disposar d’accés a l’àrea privada del subscriptor del lloc web www.cinegeticat.cat.

El CLIENT garanteix la veracitat de les dades facilitades al VENEDOR a través dels formularis, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

3. Preus i sistemes de pagament

Els preus indicats al lloc web del VENEDOR, excepte indicació expressa en contra, inclouen l’IVA.
El VENEDOR podrà revisar i modificar unilateralment els preus que consten al formulari de subscripció. El VENEDOR procurarà a tot moment que els preus estiguin actualitzats i ho comunicarà mitjançant el propi lloc web www.cinegeticat.cat. En tot cas, abans de finalitzar el procés de compra s’informarà del preu final del producte, que és el que tindrà validesa entre les parts.
El CLIENT podrà realitzar el pagament de les subscripcions mitjançant targeta bancària (crèdit o dèbit) o domiciliació bancària.
Si el CLIENT necessita factura, la pot sol·licitar enviant un correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat.

4. Despeses de transport i terminis de lliurament

Els enviaments es faran a través de CORREOS i les despeses seran a càrrec del VENEDOR.
Declinem qualsevol responsabilitat en els terminis de lliurament causats per l’empresa de transport, especialment en cas de pèrdua, retard o altres.

5. Lloc i forma d’entrega

La revista es lliurarà a l’adreça introduïda pel CLIENT al formulari de subscripció.
La modificació de l’adreça de lliurament s’ha de notificar amb 30 dies naturals d’antelació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat. Si no es comunica la modificació amb suficient antelació no es pot garantir l’enviament a la nova adreça, eximint al VENEDOR de qualsevol responsabilitat.

6. Cancel·lació de la subscripció i devolucions

Les cancel·lacions de la subscripció s’han de notificar amb una antelació de 30 dies naturals a la renovació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat.
El VENEDOR només acceptarà devolucions per desperfectes o trencaments deguts al transport, o per defectes de fabricació, sempre que el CLIENT ho comuniqui en un termini de 48 hores al lliurament. Aquesta comunicació haurà de fer-se per correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat, adjuntant una o més fotografies del producte danyat. El VENEDOR comprovarà les circumstàncies al·legades pel CLIENT i li comunicarà si accepta o no la devolució o la restitució i la forma a procedir.
En cas d’acceptació de la devolució, el VENEDOR abonarà l’import satisfet, sense cap càrrec per al CLIENT.
Els productes a retornar hauran de conservar, sempre que sigui possible, l’embalatge i etiquetatge originals, i hauran d’estar degudament protegits per a la seva devolució.
Les despeses de transport de la devolució seran assumits pel VENEDOR sempre que la devolució es faci seguint les indicacions descrites en les presents condicions de contractació.
Dins del termini no superior a 14 dies naturals des de la recepció de l’enviament el CLIENT pot exercir el seu dret de desistiment, segons preveu l’article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març.
En els casos de devolució per desistiment, les despeses de transport de la devolució seran assumits pel CLIENT.

7. Garantia

EL VENEDOR garanteix el bon estat de tots els seus productes. En el cas que es produeixin problemes respecte al seu estat, el client haurà de posar-ho en coneixement del VENEDOR en l’adreça de correu electrònic cinegeticat@cinegeticat.cat.

8. Privacitat i protecció de dades

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.
La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. També s’utilitzaran per enviar-li informació comercial si així ho ha manifestat. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça cinegeticat@cinegeticat.cat indicant la referencia RGPD.

9. Informació addicional sobre Protecció de Dades

 1. Responsable del tractament.
  Identitat: CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL – CIF B66232042
  Adreça: Avinguda de la Pau, 2 – 08261 Cardona (Barcelona)
  Telèfon: 654 16 36 65
  Correu: cinegeticat@cinegeticat.cat
 2. Finalitat del tractament de les dades.
  Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part del CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial o de serveis contractada entre les parts.
  En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.
  Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.
  Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 3. Legitimació del tractament de dades.
  La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs el CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.
  Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.
 4. Destinataris de les dades.
  No es preveu que les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.
 5. Exercici dels drets propis.
  Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de CINEGETICAT GESTIÓ CAÇA I EQUILIBRI SL, a l’Avinguda de la Pau, 2 – 08261 Cardona (Barcelona).

10. Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc estan protegits per drets d’autor. Les imatges, marques, productes, referències, logotips, textos, codi font, etc. estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial propis o de tercers dels quals el VENEDOR ha obtingut l’autorització o llicència pertinent per a la seva utilització.
L’accés o utilització del lloc web no suposa la cessió o concessió de llicències relacionades amb la propietat intel·lectual o industrial i no conferirà dret o expectativa de dret. No es permet l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els drets continguts en el lloc sense la prèvia autorització dels titulars dels drets.
No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del portal www.cinegeticat.cat o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertanyi a www.cinegeticat.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a www.cinegeticat.cat d’acord amb les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web www.cinegeticat.cat.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del VENEDOR, sense el coneixement i l’autorització corresponent del VENEDOR.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

11. Limitació de la responsabilitat

El VENEDOR no assumeix cap responsabilitat per la titularitat dels continguts fotogràfics aportats pel CLIENT, ni per les dades personals que puguin contenir-se en les imatges facilitades pel CLIENT, sent aquest l’únic responsable

12. Atenció al client

El CLIENT podrà realitzar qualsevol consulta en relació a la prestació del servei ofert mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a cinegeticat@cinegeticat.cat.

13. Jurisdicció i competència

En el cas que sorgeixin conflictes o divergències en la interpretació o aplicació de les presents condicions generals, les parts amb expressa renúncia al seu fur propi, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Manresa.

gif cinegeticatPublicitat