Consultes legals

El remolc dels gossos de caça

Anna Pla – Manresa – 01/09/2016

TRANSPORT DE GOSSOS DE CACERA

Se’ns ha consultat sobre les condicions i requisits que ha de reunir el remolc per al transport dels gossos de cacera.

Per una banda, i en relació al benestar dels animals, la qüestió la resol el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals.

Aquest Decret Legislatiu estableix en el seu article 8, que:

  • Els animals han de disposar d’un espai suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre.

 

  • Els mitjans de transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques.

 

  • Han de tenir accés lliure a l’aigua durant tota la durada del transport i rebre una alimentació en intervals adients segons el reglament.

 

  • La càrrega i descàrrega s’ha de realitzar utilitzant un equip adequat per evitar-los danys i sofriments.

transport gossos de caça

A més a més, coincidint amb la llei vigent, tot i que es tracti de gossos de cacera, també és d’aplicació el reglament que regula les condicions de manteniment dels animals de companyia, Decret 6/1999, de 26 de gener. , Destaquem, especialment, les atencions mínimes que han de rebre els animals des del punt de vista del tracte, la higiene i el transport:

 

  • Queda prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats durant més de 4 hores.

 

  • Durant els mesos d’estiu els vehicles en què hi hagi un animal ha d’estar estacionat en una zona d’ombra per facilitar en tot moment la seva ventilació.

 

  • Està prohibit tancar-los al maleter del cotxe, excepte que s’adeqüin i es garanteixi un sistema de ventilació eficaç i que evitin una possible intoxicació provocada pels gasos que emet el propi vehicle.

 

En definitiva, el transport dels gossos de cacera s’ha d’efectuar garantint en tot moment el benestar i la seguretat dels animals.

Així, també cal que el remolc tingui un terra antilliscant per evitar caigudes i que els animals no puguin escapolir-se sols; tot això, per analogia amb la normativa que regula el transport per carretera dels animals (Reglament (CE) número 1/2005 del Consell de la Unió, de 22 de desembre de 2004, sobre la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes, amb publicació d’errors el 20 de desembre de 2011; Real Decret 751/2006, del 16 de juny, sobre l’autorització i el registre de transportistes i els mitjans de transport dels animals, actualitzat el 27 de març de 2009; Reglament (CE) número 998/2003, pel qual s’aproven les normes zoosanitàries aplicables als desplaçaments d’animals de companyia fora de l’àmbit comercial, amb una actualització el 21 de gener de 2012; Llei 8/2003, del 24 d’abril de sanitat animal, actualitzada el 23 de desembre de 2009.

Les condicions i requisits que hem indicat s’apliquen i han de complir-se amb independència del nombre de gossos que es transportin, és a dir, si portem un sol gos, ja s’aplica la normativa.

No cal posar el cartell de transport d’animals vius

En relació a si cal indicar o no que transportem animals vius, només caldria indicar-ho si el transport tingués una finalitat comercial. La indicació podria ser tant en castellà com en català.

Així, si el transport és per a l’exercici de la caça (no comercial), NO cal indicar que es transporten animals vius.

Finalment, volem comentar-vos que les condicions i requisits per al transport d’animals són iguals a tot el territori nacional. Per tant, si el remolc reuneix les característiques i es garanteix el benestar dels animals en els termes indicats, podem circular lliurement per totes les comunitats autònomes.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat