Les armes i el jovent

Majors de 14 anys i menors de 18 anys:

Amb residència a Espanya que es trobin en possessió legal d’una autorització especial d’ús d’armes per menors (AEM) podran utilitzar exclusivament per caçar o per competicions esportives les armes de foc de les categories 3a.2. i 3a.3.

Per utilitzar l’arma haurà d’anar acompanyat d’una persona major d’edat amb llicència d’armes d’E o F que s’hagi compromès per escrit a acompanyar i vigilar-lo en la caça o en competicions esportives.

Tindrà una validesa fins assolir la majoria d’edat i haurà de passar dos proves de capacitació, una de teoria i una de pràctica.

Majors de 16 anys i menors de 18 anys

Amb residència a Espanya que es trobin en possessió legal d’una autorització especial d’ús d’armes per menors (AEM) podran utilitzar exclusivament per caçar o per competicions esportives les armes de foc de les categories 2a.2 i 3a.1.

Per utilitzar l’arma, el menor haurà d’anar acompanyat d’una persona major d’edat amb llicència d’armes D, E o F que s’hagi compromís per escrit a acompanyar i vigilar-lo en la caça o en competicions esportives.

Documentació:

  • Certificat d’antecedents penals
  • Certificat d’antecedents penals de la persona que exercici la potestat o tutela del menor.
  • Informe d’aptituds psicofísiques del menor.
  • Autorització per a utilitzar l’arma de la classe expressada de la persona que faci de tutor, en la que es faci constar que es responsabilitza de l’actuació del menor davant un notari, alcaldia, autoritat governativa, Policia, Guàrdia Civil o intervenció d’armes.
  • Justificant de pagament de les taxes de la prova de capacitació.
gif cinegeticatPublicitat