Autoritzacions excepcionals per danys

Tipus d’autoritzacions excepcionals

Autoritzacions excepcionals de caça major i menor durant el període hàbil de caça.
En època hàbil de caça, es pot autoritzar la caça o la captura d’espècies que puguin provocar danys en terrenys afectats per incendis o en terrenys on està limitada l’activitat cinegètica.

Autoritzacions excepcionals en època de veda de caça major i/o menor.
Es pot autoritzar la caça major i menor en època de veda de determinades espècies, en el cas que aquestes hagin provocat danys o puguin provocar-ne.

En el cas de la caça menor, es pot autoritzar la caça de conills i llebres, un cop fetes les comprovacions prèvies dels danys, preferentment en viu mitjançant ús de fura, o amb arma de foc quan aquests hagin provocat danys. Pel que fa als ocells, es pot autoritzar a foragitar o caçar les espècies d’ocells cinegètiques i les no protegides, quan hagin provocat danys, els quals han de ser comprovats prèviament.

En el cas de la caça major (els porcs senglars i d’altres ungulats salvatges) en època de veda i un cop fetes les comprovacions prèvies oportunes, es pot autoritzar la caça o la captura d’aquestes espècies amb d’armes de foc o o mitjançant l’ús d’altres modalitats que en facilitin la caça o captura.
Observacions
En tots els casos l’autorització ha d’especificar obligatòriament:

El caràcter excepcional de l’autorització.
La motivació de l’autorització segons l’informe de la persona responsable de l’Àrea del Medi Natural dels serveis territorials de Medi Ambient i Habitatge.
Les persones autoritzades a efectuar la caça o la captura.
L’espècie o les espècies objecte d’autorització.
Els mètodes o les modalitats per caçar o capturar i els requisits per utilitzar-los (llicències, permís d’armes).
El període concret de vigència de l’autorització.
La destinació dels exemplars objecte de caça o captura.

Aquesta autorització haurà de ser obligatòriament notificada al Cos d’Agents Rurals de la comarca afectada.
Transcorreguts 15 dies des de la finalització del període en què és vàlida l’autorització, la persona sol·licitant ha de presentar l’informe del resultat de la caça o la captura corresponent a l’autorització excepcional per danys, segons el model que apareix en la sol·licitud.

Si els terrenys afectats es troben situats dins dels límits d’un espai natural de protecció especial, és a dir, un parc natural, un paratge natural d’interès nacional, una reserva natural integral o una reserva natural parcial, aquesta autorització s’ha de notificar al/a la director/a tècnic/a de l’espai afectat.

Més informació: www20.gencat.cat

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9380_Autoritzacions-excepcionals-de-caca-per-danys?evolutiuTramit=1

MussapPublicitat