Actualitat

El procediment correcte per a la comercialització de la carn de caça

Redacció – Cardona – 08/11/2017

Fa uns dies es va publicar una notícia sobre la comercialització irregular de la carn de caça, en la que s’explicava que el SEPRONA va decomissar més de cinc tones de carn de caça major amb destinació a la seva comercialització i es van interceptar més de 140 canals de carn de caça en mal estat.

Per dur a terme el procediment correcte de recollida, transport i comercialització de la carn de caça, el Servei d’Activitats Cinegètiques (DARP) de la Generalitat de Catalunya ens ha indicat que cal aplicar el que diu l’article 14.18 de la resolució de vedes, des del punt de vista cinegètic:

14.18  En la pràctica de l’activitat cinegètica, pel que fa al senglar, el cabirol o les femelles i joves de daina i cérvol, s’han d’adoptar les següents mesures sanitàries:

a)  En el cas de les peces de caça destinades a la seva comercialització han de ser transportades senceres fins als punts logístics de recollida o fins als establiments de manipulació de carn de caça, sense realitzar cap manipulació, incisió o altra actuació de similar naturalesa amb l’objectiu d’esbudellar-lo, treure extremitats, pell o qualsevol altra part de l’animal.

A efectes de la present resolució es considera com a punt logístic de recollida de peces de caça el lloc a on es transportin i recullin els exemplars quan procedeixin de diferents terrenys cinegètics (àrea de caça, reserva nacional de caça, zona de caça controlada o zona de seguretat), pel seu trasllat posterior a un establiment de manipulació de carn de caça. Per tant, no es podran realitzar aquestes actuacions en els punts de reunió, entenent com a tals els indrets ubicats dins d’un terreny cinegètic (àrea de caça, reserva nacional de caça, zona de caça controlada o zona de seguretat) a on es mouen en primera instància els exemplars caçats procedents de caceres col·lectives, per tal de ser acumulats i examinats per la persona amb formació en primera instància, i preparats pel seu transport a un punt logístic o a l’establiment de manipulació.

b)  Aquesta obligació no s’aplicarà als exemplars destinats a l’autoconsum ni als  exemplars mascles adults considerats trofeu de caça, en els que la peça podrà ser traslladada sense els ullals i la part anterior del musell, en el cas del senglar, i sense cap en el cas del cabirol.

Per preveure el control sanitari adequat per garantir la innocuïtat dels productes alimentaris que provinguin de les peces de caça silvestre, actualment s’aplica el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, fixa normes específiques d’higiene de la carn de caça silvestre per a la seva comercialització. Aquest mateix Reglament desenvolupa les condicions dels establiments de manipulació de carn de caça com a equipaments industrials adequats per a rebre els animals obtinguts de l’activitat cinegètica, condicionar les seves carns per a comercialització i sotmetre-les a controls veterinaris que permetin garantir la seva innocuïtat i aptitud per al consum. La competència és del departament de Salut.

Fins que el Decret no estigui aprovat no hi ha cap procediment establert diferent al que disposa el Reglament europeu ja vigent i és un tema regulat pel Departament de Salut. En qualsevol cas, el que està previst actualment és que:

A.    En el cas de l’autoconsum no hi ha regulació i es pot dur l’animal com es consideri fins al domicili propi.

B.  En el cas dels exemplars que es dediquin a la seva comercialització y consum comercials (i per tant, que acabin en una sala de manipulació de carn de caça com ara un escorxador o en un punt logístic de recollida de carn de caça, amb excepció dels caps, banyes o ullals que es vulguin guardar com a trofeu, o dels exemplars mascle molt grans, els caçadors han de dur les peces SENCERES i sense realitzar cap manipulació (veure text de la resolució a dalt). Per tant, els caçadors no han de fer cap manipulació i no han de dedicar cap esforç a preparar aquests animals. La seva tasca s’ha simplificat. Ha d’existir una persona amb la formació bàsica en matèria de sanitat de les peces de caça i l’esforç que abans es dedicava a preparar i esbudellar els animals ja no cal i es pot dedicar a transportar-los quan abans a la sala o al punt logístic per a que les peces no es facin mal be.

o   El procés és: Caça, transport al punt de reunió dins de l’àrea de caça, inspecció per la persona amb formació, marcatge-precintat i ompliment de la documentació de les peces i transport fins a la sala o punt logístic.

o   El transport ha de ser fins a una sala de manipulació de caça registrada, autoritzada pel Departament de Salut i amb control veterinari. El transport pot ser directe a la sala de manipulació de les peces de caça o anant abans a un punt logístic de peces de caça. Un punt logístic és una instal·lació amb unes condicions higiènic-sanitàries suficients i mínimes a on es porten peces de caça procedents de 2 o més àrees de caça diferents, per tal de facilitar la logística de recollida i transport de les peces de caça. En aquest punt també hi ha d’haver una persona amb formació i la manipulació només es por referir a l’extracció de les vísceres banques que, en tot cas, hauran de continuar amb la canal amb el corresponent precinte-marca amb idèntica numeració.

o   Actualment, mitjançant l’empresa pública de Forestal Catalana, el DARP ha facilitat uns contenidors en 5 sales i punts logístics que representen ja un 40% del total de peces caçades i el 100% de les comercialitzades. Progressivament s’aniran incrementant a determinades zones amb gran densitat de senglar i conflictes per danys.

  Referent a la formació sobre la manipulació, periòdicament es van oferint cursos en aquest sentit. Ara hi ha disponible el que es realitzarà a Sant Sadurní d’Anoia el proper 15 de novembre de 2017 (Per a més informació podeu contactar al 938911412 – EA de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, de Sant Sadurní d’Anoia).


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat