Actualitat

El clos del gos

Eduard Melero – Cardona – 14/03/2023

El Ple del Parlament, el passat dia 10 de març de 2023 va aprovar modificar els articles de la Llei de protecció dels animals que tracten sobre els gossos de caça i que queden redactats de la següent manera:

 • “Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment en què es guarden els animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, els centres d’importació d’animals i les gosseres esportives o de caça, sempre que allotgin quinze o més exemplars majors de tres mesos d’edat.”

 

 • “Apartat 1. Les gosseres esportives o de caça que allotgin menys de quinze exemplars han de presentar als serveis territorials del departament competent en matèria de protecció dels animals una declaració responsable en què es descriguin les instal·lacions on s’allotgen i es justifiqui que compleixen els requisits de benestar dels animals i les mesures sanitàries i d’higiene publicades a la seu corporativa electrònica de la Generalitat.”

 

 • “Les gosseres a què fa referència l’apartat 1 han de dur el llibre de registre a què fa referència l’article 21.b, en què han de constar les dades d’entrada, sortida i destinació d’animals i de la persona que n’és propietària o posseïdora. Aquest llibre ha d’estar a disposició de les administracions competents.”

 

En el mateix Ple també es va modificar el text sobre la relació d’espècies protegides, que queda aixï:

 • “El departament competent en matèria de biodiversitat, conjuntament amb el departament competent en matèria de cinegètica, d’acord amb l’estat de les poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar o reduir la relació d’espècies protegides a Catalunya”.

Requisits i passos per a la creació d’un nucli zoològic (NZ):

1er: sol.licitar la inscripció al Registre de l’oficina comarcal i als serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, aportant els següents documents:

 • Memòria de l’activitat
 • Llicència municipal. En el cas de nuclis zoològics sense forns crematoris, cal haver presentat la comunicació a l’Ajuntament corresponent. Sense perjudici de les eventuals llicències urbanístiques, o d’obres, si fos el cas (independent del tema NNZZ)
 • Projecte d’instal.lació
 • Llista d’animals

Els requisits per l’autorització i el registre són els següents:

 1. Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari.
 2. Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l’establiment.
 3. Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixin l’absència de perjudicis per a l’entorn, les persones i els altres animals.
 4. Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb aquests i dels vehicles utilitzats per al transport, en cas d’utilitzar-ne.
 5. Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l’any, en l’allotjament dels animals i el compliment del que en aquest aspecte disposa la Llei de protecció dels animals.
 6. Disposar de sistema d’eliminació d’excrements i orins (fosa sèptica amb contracte de recollida o sortida a clavegueram).
 7. Disposar de sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces.
 8. Programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.

Tots els nuclis zoològics (i gosseres esportives o gosseres de caça inferiors a 15 gossos) hauran de portar un llibre de registre on s’especifiqui, per a cada animal, el següent:

 • Data d’entrada.
 • Procedència.
 • Identificació individual de l’espècie o raça.
 • Data de sortida.
 • Destinació.

Les baixes d’animals per mort, venda o altre motiu, hauran de constar al llibre de registre.

Per a cada animal de companyia (gats, fures i gossos) o espècie protegida que hi hagi en un nucli zoològic (no gossera esportiva o gossera de caça < a 15 gossos) s’haurà de poder donar crèdit del seu origen, per exemple a través de factura de compra, si es tracta d’un animal de companyia comprat.

Les sancions

Les instal·lacions no registrades seran sancionades d’acord amb la normativa vigent, i es concedirà un termini de 6 mesos a partir del qual seran susceptibles de prohibició de l’exercici de l’activitat.
L’atorgament d’un número o marca oficial per al moviment de bestiar i als efectes sanitaris no suposa cap legalització de l’activitat ni de les seves instal·lacions.

remolc gossos

NORMES BÀSIQUES QUE HAN DE COMPLIR LES GOSSERES ESPORTIVES O GOSSERES DE CAÇA (FINS A 14 GOSSOS) I ELS NUCLIS ZOOLÒGICS

Els posseïdors d’un animal de companyia tenen l’obligació de garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions higienicosanitàries adequades a la seva espècie.

Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.

Allotjament

Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.

Els animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2

Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes (FRED O CALOR).

La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana, i s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent; els GOSSOS JOVES han de disposar d’un grau superior de llibertat de moviments.

Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja.

En tot moment s’han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu durant els mesos d’estiu.

Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons.

Alimentació

Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta i degudament protegida del fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

Mitjans de subjecció

No poden estar subjecte de forma permanent.

Sinó hi ha cap altre solució, i nomès de forma temporal (menys de la meitat del temps del dia) el mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores.

El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 m.

Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc.

Les cadenes han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la immobilització de l’animal.

En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.

Manteniment en vehicles

És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4 hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.

Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la ventilació.

És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.

 


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat