Actualitat

ELS NUCLIS ZOOLÒGICS

Àlex Cuadros i Andreu – Publicat a la revista Cinegeticat nº8 (Setembre de 2015)

Una de les qüestions que més preocupa els caçadors actualment és la legalització de les seves gosseres esportives. El que volen saber és, concretament, si cal estar donat d’alta com a Nucli Zoològic o no.

La resposta a aquesta pregunta no és senzilla. Es preveia, ja des dels inicis dels 80, que la Llei de protecció dels animals, incorporés aquest punt, però, ara per ara no existeix encara aquest reglament. Existeix, però, una proposta elaborada l’any 2011 pendent d’aprovació i validació per la Generalitat de Catalunya.

La normativa en vigor (que es pot trobar per Internet) que regula amb caràcter genèric la matèria és la següent:

 • Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.
 • Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
 • A nivell estatal trobem l’ Ordre de 28 de juliol de 1980, per la qual es donen normes sobre nuclis zoològics, establiments per a l’equitació, centres per al foment i cura d’animals de companyia i similars (BOE núm. 219 – 11/09/1980).

D’acord amb aquesta normativa, es pot dir que els nuclis zoològics són aquells espais físics en què es fa alguna activitat amb animals, per exemple, llocs destinats a  l’exhibició d’animals, instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, establiments de venda, centres de cria d’animals, centres de recollida d’animals, domicilis de particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i altres de característiques similars que es determinin per via reglamentària (pendent d’aprovació).

Es considera animal de companyia l’animal domèstic que les persones tenen, generalment, a casa. De totes maneres, encara que no visquin en llars particulars i siguin gossos de treball, és a dir, un gos de rastre, un de mostra, un coniller, un llebrer, un cobrador, etc. els gossos de caça també són considerats animals de companyia, com ho són TOTS els gossos, els gats i les fures.

Estan obligats a inscriure’s al Registre de Nuclis Zoològics els centres i/o establiments següents:

 1. Nuclis zoològics que alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals, recreatives, de reproducció, de recuperació i d’adaptació i/o de conservació d’aquests animals. És a dir, zoo safaris, parcs o jardins zoològics, reserves zoològiques, circs i col·leccions zoològiques privades.
 2. Instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics. És a dir, centres de cria, residències, refugis, escoles d’ensinistrament, centres de recollida d’animals, gosseres esportives i centres d’importació d’animals.
 3. Establiments de venda d’animals. És a dir, botigues d’animals i altres establiments de venda.

Aquests centres i/o establiments han de presentar la sol·licitud d’inscripció al Registre dels Serveis Territorials del departament competent del lloc on s’ubica el nucli zoològic (per fer aquest tràmit cal abonar una taxa de 53.30€) juntament amb la documentació següent:

 1. Còpia DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i/o del representant.
 2. Còpia de la documentació i acreditació de la representació, si escau.
 3. Còpia de la documentació acreditativa de la titularitat del nucli (centre i/o establiment).
 4. Memòria de l’activitat que inclogui el projecte d’instal·lació i la llista d’animals censats (model normalitzat).
 5. Llicència municipal, substituïda des del 2012 per una comunicació a l’ajuntament.
 6. Programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.

A més, els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:

 1. Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari.
 2. Instal·lacions i equips que permetin el maneig higiènic de l’establiment.
 3. Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixin l’absència de perjudicis per a l’entorn, les persones i altres animals.
 4. Mitjans per a la neteja i la desinfecció del recinte dels animals, del material que hi està en contacte i dels vehicles utilitzats per al transport, en cas d’utilitzar-ne.
 5. Les instal·lacions han de garantir unes condicions de confort durant tot l’any en l’allotjament concret dels animals i el compliment del que, en aquest aspecte, disposa la Llei de protecció dels animals.
 6. Sistema d’eliminació d’excrements i orina (normalment es contracta una empresa).
 7. Sistema de destrucció o eliminació de cadàvers (normalment es contracta una empresa) .

Els titulars dels nuclis hauran de garantir l’absència de perjudicis a tercers o a l’entorn i seran responsables del que els seus animals puguin ocasionar. En aquest sentit, cal tenir en compte els problemes més habituals que causen conflictes amb els veïns com els sorolls pels lladrucs dels gossos o la pudor.

El preu per donar d’alta un Nucli Zoològic, tenint en compte la documentació necessària, els professionals implicats i el material necessari, sol anar dels 1.000  € als 3.000 €. Aquesta quantitat pot pujar considerablement si s’han de realitzar obres per adequar les instal·lacions a la normativa, o bé si són de nova creació.

La normativa NO preveu un nombre mínim de gossos a partir del qual cal donar-se d’alta al Registre de Nuclis Zoològics. El criteri administratiu és, però, que a partir de 5 gossos és possible inscriure’s. De totes maneres, el nombre és més petit en casos com quan les condicions higièniques i sanitàries no són correctes, quan es fa cria i quan es venen gossos. La venda de cadells per qualsevol mitjà (de manera verbal, telemàtica o, fins i tot si hi ha papers) sense Nucli Zoològic implica una sanció.

Totes aquelles persones que tinguin canilles de gossos i en facin servir 15 o més d’obtenir la llicència tipus C, que té un preu de 50.30€ l’any, de manera obligatòria. L’obtenció de la llicència per Internet, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), té un descompte del 10%, igual que la resta de llicències (A, A3, A5, AT, JA, B, JB).

L’article 10 de l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya estableix que són causes de baixa al Registre les següents: la suspensió de l’activitat durant més de 12 mesos, el cessament de l’activitat i l’incompliment de qualsevol dels requisits necessaris per poder ser inscrits.

Les modificacions de l’activitat que comportin ampliacions, trasllats o canvis de titularitat s’han de comunicar al Registre. En aquest sentit, cal recordar que els establiments registrats només podran realitzar les activitats per les quals han estat autoritzats i registrats i es considerarà clandestina qualsevol altra. És necessari, també, comunicar tant la suspensió com el cessament de l’activitat.

Llibre de registre

Els centres i/o establiments corresponents a la secció de nuclis zoològics, la secció d’instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics i la secció d’establiments de venda d’animals han de portar un llibre de registre en què s’especifiqui, per a cada animal, el següent:

 1. Data d’entrada i procedència amb identificació individual de l’espècie o raça.
 2. Data de sortida i destinació. Hi han de constar les baixes d’animals per mort, venda o altres motius.

CONDICIONS DE MANTENIMENT DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Una de les qüestions clau a l’hora de saber si hem de tenir o no Nucli Zoològic és, a banda de tenir més de 5 gossos i/o fer cria, allò que té relació amb les condicions de manteniment dels animals de companyia. Això està regulat al Decret 6/1999, de 26 de gener. Si no es compleixen alguns dels requisits del decret, que s’expliquen a continuació, és molt probable que els agents de l’autoritat demanin de tenir un Nucli Zoològic a través d’un requeriment formal o un advertiment. Si passat un temps prudencial no s’ha fet cap tràmit per donar d’alta el Nucli, hi pot haver una sanció.

Entre els requisits hi ha el que exigeix que els posseïdors d’un animal de companyia proporcionin aliment, l’aigua, allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries a l’animal per evitar que aquest pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.

Altres punts importants del decret són els següents:

Allotjament

1- Els animals de companyia, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres, han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc. Els animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2, amb excepció d’aquells que romanguin en les caneres municipals.

2- Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.

3- La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer diàriament i s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

4- Els gossos de guarda i, en general, els gossos que es mantenen lligats o en un espai reduït no poden restar en aquestes condicions de manera permanent. Els animals de companyia en edat adulta han de disposar d’un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. L’aixopluc ha de ser impermeable, d’un material que aïlli de suficientment i que no pugui produir lesions a l’animal. Ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre les mesures que calgui per evitar l’entrada d’aigua o l’escalfament excessiu de l’aixopluc.

5- Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons.

Alimentació

Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta i degudament protegida del fred a l’hivern per evitar que es geli. Se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

Mitjans de subjecció

1- Només es permet quan, per causes justificades, s’han de mantenir subjectats en un lloc concret durant un espai de temps determinat.

2- El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora sigui justificada.

3- El collar i la cadena han de ser proporcionals a la mida i a la força de l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 metres.

4- Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc.

5- Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la consegüent immobilització de l’animal.

6- En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.

Manteniment en vehicles

 1. Està prohibit mantenir els gossos en vehicles estacionats més de 4 hores. En cap cas pot ser el lloc que els albergui de manera permanent.
 2. Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra i estar ventilats en tot moment.
 3. Està prohibit tancar els animals de companyia al maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.

Mesures de seguretat

Els posseïdors de gossos que per la seva mida o per les característiques de l’espècie puguin considerar-se potencialment perillosos han de prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat ciutadana i la dels altres animals. En aquest sentit, cal fer referència a la normativa de gossos potencialment perillosos, és a dir, a la Llei 10/1999, de 30 d juliol i al seu reglament, el Decret 170/2002, d’11 de juny, que son fàcilment consultables.

IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS

L’article 15.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, estableix que els gossos, els gats i les fures han de ser identificades mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat o altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària. Aquesta previsió s’ha desplegat normativament mitjançant el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre d’animals de companyia.

L’article 4.1 d’aquest decret disposa que el marcatge dels animals de companyia ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per personal qualificat que pertanyi a una entitat reconeguda pel departament competent per a la gestió dels sistemes d’identificació, d’acord amb el que estableix l’article 6.1 del Decret.  Des de juliol de 2015 les competències en animals de companyia, parcs naturals, fauna i flora protegida, nuclis zoològics, experimentació animal, etc., és a dir, la Subdirecció de Biodiversitat ha passat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

En aquest sentit, l’article 6.1 del decret esmentat preveu que la gestió dels sistemes d’identificació podrà ser realitzada per entitats que hagin estat reconegudes oficialment pel departament competent. Aquestes entitats controlaran l’assignació del codi, l’aplicació del tatuatge, o microxip, i l’arxiu de les dades, de manera que es garanteixi la seva fiabilitat i confidencialitat.

I recordeu, “Mal no feu, mal no prengueu”.

 


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat