Actualitat

Homologar tornarà a ser gratuït

Miquel Serra – Barcelona – 31/03/2017

S’ha publicat al DOGC: LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

feines d’homologació

On podem trobar a la Secció setena. Modificació del títol XII de la Llei de taxes i preus públics, el següent article:

Article 111. Supressió de la taxa per l’homologació de trofeus de caça. Es deroga el capítol VIII del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics, que regula la taxa per l’homologació de trofeus de caça.

Per tant, amb aquesta Llei que entra en vigor a partir d’avui dia 31 de març de 2017, se suprimeix la taxa de 26’25 € que es pagava per l’homologació de trofeus de caça.

Esperem doncs, un bon augment d’animals per homologar aquesta temporada.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat