Actualitat

Incertesa amb esperança referent a la nova temporada de caça menor

Redacció 11/10/2014

Un any més ens trobem a les portes d’una nova temporada de caça menor. I els comentaris més repetits són aquells relacionats amb la quantitat d’animals que es creuen que hi ha a les àrees de caça. Malauradament la majoria coincideix amb l’escassetat tot i l’esforç d’algunes societats a gestionar millor les espècies.

El perquè, és molt confús. Podem parlar de disminució d’espècies a causa d´herbicides i males pràctiques agràries, d’abandó del món rural i per tant de pèrdua d’hàbitat ideal de determinades espècies, del nul control d’espècies depredadores i/o invasores, de la manca d’inversió de l’Administració, del moment econòmic que viu el País,… hi ha moltíssims factors que poden influir en la quantitat d’espècies cinegètiques de caça menor que hi ha en una determinada zona.

Les espècies cinegètiques de caça menor són les següents:

Perdiu roja, Perdiu xerra, Guatlla, Faisà, Tudó, Xixella, Colom roquer, Tórtora, Garsa, Becada, Estornell vulgar, Tord comú, Tord ala-roig, Griva, Griva cerdana, Conill, Llebre, Guineu, Ànec coll verd, Ànec griset, Ànec xiulador, Ànec cuallarg, Ànec cullerot, Xarret comú, Xarrasclet, Ànec bec vermell, Ànec cap-roig, Ànec de plomall, Fotja comú, Gavina vulgar, Gavià argentat, Becadell comú i Fredeluga.

En Sergio a primers d'aquesta darrera temporda

Com diem, les perspectives són molt variables i cada àrea de caça té regulada la caça segons el seu pla tècnic dins el marc de l’ordre de vedes vigent. Però sobretot, l’èxit de la quantitat i/o qualitat de la caça depèn en bona part dels treballs previs de la societat de caçadors.

El més important però és la seguretat durant la caça i el respecte per la caça i les espècies objecte de caça.

La temporada de caça menor d’enguany s’acabarà el dia 1 de febrer de 2015 sense comptar amb les previsions singulars reflectides a l’ordre de vedes 2014-2015

Bona temporada!


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat