Actualitat

La caça als lliures

Jordi Garcia – Manresa – 23/05/2024

La caça als lliures

Primer de tot cal definir que és un terreny d’aprofitament cinegètic comú (terreny lliure):

Segons la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, els terrenys poden ser d’aprofitament cinegètic comú o estar sotmesos a règim especial (els Parcs Nacionals, els Refugis de Caça, les Reserves Nacionals de Caça, les Zones de Seguretat, els vedats de caça, els tancats i els adscrits al Règim de Caça Controlada).

En els terrenys cinegètics d’aprofitament comú l’exercici de la caça es pot practicar sense més limitacions que les generals que fixa aquesta Llei i el seu reglament.

Per practicar la caça és necessària la llicència de caça, l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria i el permís d’armes.

L’ordre de vedes

A Catalunya cada any s’elabora una resolució (ordre de vedes) per fixar les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per tota la temporada en tot el territori de Catalunya.

I a la Resolució d’enguany (RESOLUCIÓ ACC/923/2024, de 21 de març) la caça als terrenys cinegètics d’aprofitament comú queda de la següent manera:

Dies hàbils per a la caça menor en general als “lliures”:

Entre el segon diumenge d’octubre de 2024 (dia 13) i el primer diumenge de febrer de 2025 (dia 2), ambdós inclosos.

Durant els períodes hàbils per a la caça menor l’exercici de la caça resta limitat als diumenges i festius no locals, i, en el cas de la falconeria, també als dijous i els dissabtes.

El període hàbil de caça de la perdiu roja (Alectoris rufa) és el comprès entre el segon diumenge d’octubre de 2024 (dia 13) i el primer diumenge de gener de 2025 (dia 5), ambdós inclosos.

El nombre màxim de captures del conjunt de llebre (Lepus granatensis i Lepus europaeus), perdiu roja i becada és de 2 per caçador/a i dia en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú

Lliures entre 25 i 200 hectàrees

En els terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, només podran exercir la caça menor les persones titulars de les àrees privades o locals de caça o persones autoritzades per les persones titulars limítrofes a aquests terrenys, i les persones que practiquin la falconeria.

Es prohibeix la caça major en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció de les batudes del porc senglar, del cabirol, del mufló i de la daina que duguin a terme les persones titulars de les àrees privades o locals de caça o persones autoritzades per les persones titulars limítrofes a aquests terrenys, que les podran realitzar cada dia de la setmana.

Lliures més grans de 200 hectàrees

En els terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 200 ha, per la caça major només es poden fer batudes del porc senglar, del mufló, del cabirol i de la daina, i els dies hàbils són els dijous, diumenges i festius. Per la caça menor els dies hàbils són els diumenges i festius no locals.

Els terrenys cinegètics d’aprofitament comú es poden consultar al visor de cartografia de caça del lloc web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural http://sig.gencat.cat/visors/Cacera.html.

espècies

Prohibicions en terrenys cinegètics d’aprofitament comú

  • És prohibida la caça de les espècies isard, cabra salvatge, cérvol i cabirol en terrenys cinegètics d’aprofitament comú, llevat de les batudes de cérvol i de cabirol que es realitzin en terrenys cinegètics de règim especial limítrofs per al desenvolupament de les quals se situïn parades puntuals en aquests terrenys.
  • És prohibida la caça de la perdiu xerra de muntanya en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú.
  • És prohibida la caça en els terrenys sotmesos a aprofitament cinegètic comú a l’interior dels espais naturals de protecció especial i de les reserves naturals de fauna salvatge.

Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat