Actualitat

La Pick-up de la mort contraataca!

Josep Vila – Girona – 04/08/2017

Enmig de l’estiu, amb molta calor i a menys d’un mes de l’inici de la temporada general de cacera del senglar, una i una altra nit veiem passar l’anomenada “Pick-up de la mort” per les nostres contrades i per descomptat, al cap de poc de veure-la passar, comencen els trons i les “llanternades”; PIM PAM PIM PUM, … uns sons que trenquen el silenci de les nits d’estiu i deixen els cadàvers dels senglars que pasturen als plans gironins.

Però això no és tot. Fa anys que dura i que ho denunciem, estem cansats de dir que els caçadors paguem per caçar i que els membres de la Pick-up de la mort (que fan la feina que els manen) cobren per matar uns senglars que podríem matar nosaltres durant la temporada de cacera.

Camp amb danys produïts pel senglar

I fruit d’aquestes denúncies, aprofitant que s’ha de renovar la Llei de caça i que el Govern sembla que vol tirar-ho endavant, s’anuncien (entenc que per complir l’expedient) noves mesures que satisfacin les necessitats de tots els actors que confronten l’activitat cinegètica i aportin solucions a la ja coneguda emergència cinegètica.

Però la realitat, veig que tot és paper mullat i el que havia de ser una solució de màxims amb el vistiplau de tots, caçadors, agricultors i administració resulta ser un coll d’embut amb to amenaçant per donar llum verda a què la Pick-up de la mort faci i desfaci a l’ample.

Vegeu les cartes que envia el Departament a les societats de caçadors:

“Tal i com preveu l’article 11 de la Resolucio? ARP/xxx/2017, de 13 de marc?, per la qual es fixen espe?cies objecte d’aprofitament cinege?tic, els peri?odes ha?bils de cac?a i les vedes especials per a la temporada 2017-2018 en tot el territori de Catalunya, el passat dia 1 de juny de 2017 es va declarar, i publicar al web d’aquest Departament, l’emerge?ncia cinege?tica pel senglar a diverses zones de Girona entre les quals s’inclou l’a?mbit de l’APC xxxxxxx de la qual sou titular.

La principal novetat que aporta la declaracio? respecte a la normativa general e?s que preveu l’execucio? subsidia?ria en cas de manca d’actuacio? de les persones que, segons la legislacio? en mate?ria de cac?a, en so?n responsables. Per tant no altera les actuacions que les a?rees de cac?a fan normalment d’acord amb el pla te?cnic de gestio? cinege?tica i la resta del marc legal sectorial.

Els barems que defineixen les zones incloses dins l’a?mbit de la declaracio? de l’emerge?ncia cinege?tica, en el cas del senglar, so?n aquelles on la densitat mitjana hivernal de la poblacio? censada directament o estimada d’acord amb les estadi?stiques de captures de la darrera temporada ha?bil de cac?a

supera els 8 senglars/km2 o aquelles on s’hagin aprovat me?s de 10 autoritzacions excepcionals o comunicacions per danys durant els darrers 3 anys.

En aquest sentit, com a titular d'una a?rea privada de cac?a que ha estat inclosa en la declaracio? d’emerge?ncia, i seguint instruccions del Servei d’Activitats Cinege?tiques de la Direccio? general d’Ecosistemes Forestals i Gestio? del Medi us sol·licito que per tal de tenir coneixement de les actuacions que preveieu realitzar per capturar les espe?cies cinege?tiques objecte de la declaracio? presenteu davant d’aquest Serveis Territorials, en termini de 5 dies transcorreguts des de l’endema? de rebre aquesta notificacio?,

d’acord amb els articles 33 i 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu? de les administracions pu?bliques, la segu?ent documentacio?:

1. Pla de caceres on es detallin les mesures i actuacions de cara?cter cinege?tic que es duran a terme amb l’objectiu de sortir de la situacio? d’emerge?ncia que inclogui:

*  Calendari de caceres indicant la data

* Modalitat de cacera: aguait, batuda, recorreguts nocturns, etc.

2. Per tal de fer un seguiment del resultat d’aquestes actuacions caldra? que cada dia 15 i 30 de mes es trameti a la bu?stia de la Seccio? d’Activitats Cinege?tiques i Pesca Continental d’aquests Serveis Territorials (cinegeticaipesca.generalitatgirona@gencat.cat) el resultat de les caceres previstes al Pla i totes aquelles de cara?cter extraordinari que s’hagin pogut realitzar.

Aixi? mateix, us sol·licito que si considereu que no teniu capacitat per minimitzar els danys i gestionar la sobreabunda?ncia de l’espe?cie amb els mitjans de que disposeu, d’acord amb l’article 11.4 de la Resolucio? ARP/xxx/2017 ho comuniqueu a aquests Serveis Territorials.

D’altra banda, us comunico que si en el termini abans esmentat no hem rebut cap resposta s’entendra?, tal i com estableix l’article 11.4.b de l’esmentada Resolucio?, la demostrada manca d’actuacio? i es procedira? a l’execucio? subsidia?ria de les mesures excepcionals necessa?ries.

Us adjuntem un mapa on consten les diverses zones incloses a l’emerge?ncia cinege?tica a Girona.

Atentament,

La directora dels Serveis Territorials Elisenda Guillaumes Cullell”

3 thoughts on “La Pick-up de la mort contraataca!

  1. Benvolgut Josep..
    Em semblen correctes i interessantissimes les teves demandes, per tant m’hi afegeixo donant tot el meu suport a les demandes i a veure si d’una vegada per totes podem acabar amb aquesta Xarlotada d’alguns Agents que han pres els vedats de caça de girona com si fos ” El seu espai de Trapelleries cinegètiques”
    Per cert !! No tots els Agents estan d,’acord amb aquestes actuacions i puc demostrar-ho amb escrits que ells mateixos s’han encarregat d’amagar i que si cal sortiran a la llum.
    Salut

Deixa un comentari

MussapPublicitat