Actualitat

Modificació a l’ordre de vedes

Redacció – Cardona – 04/07/2016

El passat 15 de març, després d’haver-se publicat l’ordre de vedes 2016 – 2017, José Maria Losa, representant l’Associació ” En defensa de la caza (ENDECA)” va interposar un recurs contra dita resolució, en especial perquè es responsabilitzava la figura del cap de colla davant qualsevol incident que hi hagués durant la batuda de caça.

14.3 A cada batuda hi haurà un/a cap de colla nomenat pel titular del terreny cinegètic, que serà la persona responsable de l’organització de la cacera.

ENDECA, que treballa constantment per defensar els interessos del col·lectiu caçador, va veure ràpidament que aquest punt de l’ordre de vedes, afectava directament i sense cap mena de justificació la figura del cap de colla, (una figura no regulada) esdevenint així, una sola persona, la culpable de qualsevol incidència.

Després d’uns mesos d’espera, s’ha resolt modificar la redacció de l’apartat 14.3 de la referida Resolució (ARP/ 732/2016), que ha de substituir-se per la següent:

14.3 A cada batuda hi ha d’haver un/a cap de colla designat pel titular de l’aprofitament cinegètic, que serà l’interlocutor davant l’Administració.


Deixa un comentari

MussapPublicitat