Actualitat

ORDRE DE VEDES 2014 -2015

RESOLUCIÓ AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.

1. Espècies cinegètiques

Les espècies que poden ser objecte d’aprofitament cinegètic en el territori de Catalunya en la temporada 2014-2015 són les que figuren a l’annex 1 de l’Ordre de 17 de juny de 1999 (DOGC núm. 2922, de 2 de juliol de 1999), per la qual s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya, amb l’excepció de l’estornell negre (Sturnus unicolor), que no es considera espècie susceptible d’aprofitament cinegètic.

 

2. Períodes hàbils de caça menor a tot el territori de Catalunya.

En el territori de Catalunya per a la temporada 2014-2015 els períodes hàbils de caça menor són els següents:

2.1 Caça menor en general.

Entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el primer diumenge de febrer (dia 1), ambdós inclosos.

En les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil de caça és el que indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica anuals.

2.2 Previsions singulars per a determinades espècies.

Per a la perdiu roja (Alectoris rufa), el període hàbil de caça és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el primer diumenge de gener (dia 4), ambdós inclosos; i per a la perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix hispaniensis), és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el quart diumenge de desembre (dia 28), ambdós inclosos.

Per a l’ànec griset (Anas strepera) i la fredeluga (Vanellus vanellus) el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el tercer diumenge de gener (dia 18), ambdós inclosos.

El període hàbil de caça de la fotja (Fulica atra) és entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el segon diumenge de febrer (dia 8), ambdós inclosos.

Per a la guineu (Vulpes vulpes) el període hàbil és el comprès entre el primer diumenge de setembre (dia 7) i l’últim diumenge de març (dia 29), ambdós inclosos.

A les comarques de Tarragona i a les de les Terres de l’Ebre els tudons en passos tradicionals poden caçar-se des de llocs fixos entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre, ambdós inclosos, sense limitació de dies hàbils, als indrets següents: la Budallera (terme municipal de Tarragona), dins l’àrea privada de caça T-10.123; Coll de Balaguer (terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), dins les àrees privades de caça T-10.127, T-10.352 i T-10.353; Mas Cusidó (terme municipal de Tarragona) dins l’àrea privada de caça T-10.327, i Mas Grimau (terme municipal de Tarragona), dins l’àrea privada de caça T-10.262; les Forques (terme municipal de l’Ametlla de Mar) dins l’àrea privada de caça T-10.104, Puig Moltó (terme municipal de l’Ametlla de Mar), dins l’àrea privada de caça T-10.150, i coll del Camp, coll de les Canals i barranc de les Valls (terme municipal de Paüls), dins l’àrea privada de caça T-10.281.

2.3 Mitja veda.

2.3.1 La caça en el període de mitja veda només es pot practicar en els terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica.

2.3.2 S’estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla (Coturnix coturnix), tórtora (Streptopelia turtur), tudó (Columba palumbus), colom roquer (Columba livia) incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa (Pica pica), estornell vulgar (Sturnus vulgaris), gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus), gavià de potes grogues (Larus michahellis) i guineu (Vulpes vulpes), els següents:

a) Barcelona i Catalunya Central, llevat la comarca del Solsonès.

Dies hàbils: dies 17, 24 i 31 d’agost i dia 7 de setembre.

b) Girona.

Dies hàbils: dijous, diumenges i festius no locals dins el període comprès entre el 15 d’agost i el 15 de setembre, ambdós inclosos.

c) Lleida i la comarca del Solsonès.

Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius dins el període comprès entre el 15 d’agost i el 15 de setembre, ambdós inclosos.

d) Tarragona.

Dies hàbils: dies 15, 17 i 24 i 31 d’agost.

La caça de la tórtora, el tudó, el colom roquer incloses les varietats domèstiques i híbrids, l’estornell vulgar i la garsa s’ha de realitzar des de llocs fixos.

e) Terres de l’Ebre.

Dies hàbils: dies 15, 24 i 31 d’agost i 7 de setembre.

La caça només s’ha de realitzar des de llocs fixos.

Resta prohibida la caça de la guatlla.

 

3. Dies hàbils per a la caça menor

Durant els períodes hàbils per a la caça menor descrits als apartats 2.1 i 2.2, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú, l’exercici de la caça resta limitat als dijous, diumenges i festius no locals, i en el cas de la falconeria, també als dissabtes.

En els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que estableix el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per a la perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix hispaniensis), que serà exclusivament un dia per setmana i quedarà fixat en el pla esmentat, i per a la guineu (Vulpes vulpes), que seran tots els dies de la setmana.

 

4. Períodes hàbils de caça major a tot el territori de Catalunya

En el territori de Catalunya per a la temporada 2014-2015 els períodes hàbils de caça major a les reserves nacionals de caça i zones de caça controlada són els que indiquin els respectius plans tècnics de gestió cinegètica, i a la resta de terrenys són els següents:

4.1 Caça del porc senglar (Sus scrofa).

El període hàbil per a la caça del porc senglar és el comprès entre el primer diumenge de setembre (dia 7) i l’últim diumenge de març (dia 29), ambdós inclosos, excepte a les comarques Barcelona, Catalunya Central, Tarragona i de Terres de l’Ebre, que serà fins l’últim diumenge de febrer (dia 22).

4.2 Caça del mufló (Ovis aries) i daina (Dama dama).

En les àrees privades i locals de caça el període hàbil de caça del mufló i de la daina és entre el primer diumenge de setembre (dia 7) i el quart diumenge de febrer (dia 22), ambdós inclosos.

4.3 Caça de l’isard (Rupicapra pyrenaica), la cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispanica) i el cérvol (Cervus elaphus).

En les àrees privades i locals de caça, el període hàbil de caça de la cabra salvatge és entre el segon diumenge d’octubre de 2014 (dia 12) i el 6 de gener de 2015, ambdós inclosos i per a ambdós sexes, i entre l’1 de març de 2015 i el 31 de maig de 2015, ambdós inclosos i exclusivament per a mascles.

El període hàbil de caça de l’isard és entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el 31 de gener de 2015, ambdós inclosos i per a ambdós sexes, i entre l’1 de març de 2015 i el 15 de maig de 2015, ambdós inclosos i exclusivament per a mascles.

El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre de 2014 (dia 14) i el segon diumenge d’octubre de 2014 (dia 12), ambdós inclosos i exclusivament per a mascles i en la modalitat d’acostament, i entre el segon diumenge d’octubre de 2014 (dia 12) i el quart diumenge de febrer de 2014 (dia 22), ambdós inclosos i per a ambdós sexes i en qualsevol modalitat.

Per a l’isard i la cabra salvatge només es permet la modalitat de caça per acostament.

4.4 Caça del cabirol (Capreolus capreolus). En les àrees privades i locals de caça el període hàbil és entre el primer diumenge d’abril de 2014 (dia 6) i el segon diumenge d’agost de 2014 (dia 10), exclusivament per a mascles i en les modalitats d’aguait o acostament; entre el primer diumenge de setembre de 2014 (dia 7) i el primer diumenge de novembre de 2014 (dia 2), ambdós sexes i en qualsevol modalitat; i entre el primer diumenge de gener de 2015 (dia 4) i el quart diumenge de febrer de 2015 (dia 22), exclusivament per a femelles i en qualsevol modalitat.

 

5. Dies hàbils per a la caça major

Durant el període hàbil esmentat als apartats 4.1 i 4.2, en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú, per a la caça del porc senglar, del mufló i de la daina els dies hàbils són els dijous, dissabtes, diumenges i festius.

En els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per al porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló, que seran tots els dies de la setmana.

 

6. Previsions específiques de caràcter territorial per a la caça menor i major

6.1 Comarques de les Terres de l’Ebre.

La planificació i posterior aprofitament cinegètic de la fotja són determinats, en vista de la població nidificant i hivernant, pel director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a les Terres de l’Ebre, a proposta de la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques i amb l’informe previ del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

El període hàbil de caça de l’ànec griset (Anas strepera) és entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el primer diumenge de febrer (dia 1), ambdós inclosos.

El període hàbil de caça de l’ànec coll verd (Anas platyrhyncos) i del becadell comú (Gallinago gallinago) és entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el primer diumenge de març (dia 8), ambdós inclosos.

 

7. Mesures especials de protecció de l’activitat agrària

7.1 Durant els mesos de juliol i agost i la primera setmana de setembre, la caça del porc senglar només es podrà realitzar quan aquest produeixi danys a l’agricultura, comunicant-ho prèviament al formulari web d’avisos de cacera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o al Centre Operatiu del Cos d’Agents Rurals, i especificant el terreny cinegètic, el paratge, la data i la modalitat de caça que s’hi efectuarà.

7.2 Per les característiques agronòmiques dels conreus d’olivera, el període hàbil de caça del tord comú (Turdus philomelos), tord ala–roig (Turdus iliacus) i estornell vulgar (Sturnus vulgaris) en les àrees de caça de les comarques de les Garrigues, Segrià i Urgell, a Lleida, de la comarca del Priorat a Tarragona, i de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre a les Terres de l’Ebre, s’allarga des del primer diumenge de febrer (dia 1) fins al tercer diumenge de febrer (dia 15) ambdós inclosos, limitant els dies de caça als dijous, divendres, dissabtes i diumenges.

7.3 Per les característiques i usos agronòmics propis de les comarques de l’Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, Segarra, Noguera i Garrigues, a Lleida; a les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès a Tarragona; a les comarques del Baix Ebre i Montsià, a les Terres de l’Ebre; a les comarques de l’Anoia i Osona a la Catalunya Central; i a les comarques del Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental a Barcelona, el director/a dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural respectiu pot autoritzar, amb les limitacions escaients, la caça del conill amb fura, gos i escopeta a partir de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, sempre que l’abundància de conills en aquestes comarques causi o pugui causar danys a l’agricultura i la pràctica d’aquesta caça no perjudiqui els cultius ni la fauna protegida.

7.4 Per l’impacte que les poblacions de conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) causen als conreus i infraestructures agràries, es prohibeix l’alliberament i repoblacions d’aquesta espècie com a mesura de caràcter cinegètic en tot el territori de Catalunya a excepció de les comarques de Girona. En resten excloses les autoritzacions de repoblació que tenen com a objectiu donar compliment a les declaracions d’impacte ambiental, les destinades a la conservació d’espècies amenaçades, les translocacions dins de la mateixa àrea de caça i les que estiguin incloses en autoritzacions excepcionals de control poblacional quan els exemplars siguin alliberats a zones exemptes de produir danys. La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat dictarà les instruccions tècniques oportunes per a la adequada concessió d’aquestes autoritzacions.

7.5 Es prohibeix la caça de la guineu en aquells terrenys cinegètics de règim especial on el conill de bosc ocasiona danys a l’agricultura i on s’hagin atorgat autoritzacions excepcionals per a la caça del conill durant les temporades 2012-13 i 2013-14.

7.6 Les autoritzacions excepcionals per danys a l’agricultura i a la ramaderia podran incloure una autorització per a la caça en les zones de seguretat d’infraestructures viàries i passos de fauna, sempre que sigui comunicat a l’ajuntament corresponent i al Cos d’Agents Rurals, i hi hagi una limitació en el nombre de dies i horari, i estigui garantida la seguretat per a les persones i els seus béns.

 

8. Variació dels períodes i dies hàbils

Els directors/es dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural poden variar les condicions de cacera descrites als apartats anteriors quan sigui necessari per raons tècniques de gestió, per afectació local i temporal a determinades espècies de caça i en funció de circumstàncies biològiques, sanitàries, meteorològiques i/o catàstrofes naturals extraordinàries.

 

9. Mesures especials de protecció de la fauna salvatge

9.1 No és permès caçar, en qualsevol època, les femelles acompanyades de cries i els exemplars menors de dos anys de l’isard i la cabra salvatge, excepte a les reserves nacionals de caça, zones de caça controlada i àrees de caça autoritzades, quan per raons biològiques sigui necessària autoritzar aquesta actuació.

9.2 En les àrees de caça no es podran caçar com a mascles no medallables exemplars mascles de cabra salvatge amb una puntuació de les banyes superior als 204 punts ni isards amb una puntuació de les banyes superior als 74 punts. Tampoc es podran caçar com a mascles medallables cabres salvatges de menys de 10 anys.

9.3 No es pot dur a terme l’exercici de la caça durant tota la temporada hàbil 2014-2015 en els terrenys afectats pels incendis forestals esdevinguts a partir de l’1 de gener de 2013. El detall de les zones afectades per aquests incendis es pot consultar a les bases cartogràfiques dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Tampoc es podrà dur a terme l’exercici de la caça als enclavaments no cremats de menys de 250 ha situats dins d’aquestes àrees incendiades.

9.4. Quan per risc d’incendis forestals s’activi el Pla Alfa 3, no es pot dur a terme l’exercici de la caça en els massissos forestals que siguin objecte de tancament per evitar-hi l’accés i en una franja a 500 metres d’aquests. Així mateix, quan s’activi el Pla Alfa 2, la caça quedarà limitada fins a les 13 hores. El mapa de risc diari d’incendis forestals i la situació d’activació del Pla Alfa es pot consultar a la web del DAAMhttp://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ .

9.5 No és permesa la caça de les espècies isard, cabra salvatge, cérvol i cabirol en terrenys cinegètics d’aprofitament comú, llevat de les batudes de cérvol i cabirol que es realitzin en terrenys cinegètics de règim especial limítrofs i posin parades puntuals en aquests terrenys.

9.6 En els terrenys cinegètics d’aprofitament comú, el nombre màxim de captures del conjunt de llebre, perdiu roja i becada és de 2 per caçador/a i dia.

9.7 No es pot dur a terme l’exercici de la caça menor i d’ocells aquàtics per sota dels 1.700 m quan la neu cobreixi totalment el terra. Tampoc es pot caçar enlloc en dies de neu quan aquesta cobreixi de forma contínua el terra, llevat del porc senglar, el cabirol i el cérvol.

9.8 No es pot dur a terme l’exercici de la caça en els terrenys sotmesos a aprofitament cinegètic comú que es trobin a l’interior dels espais naturals de protecció especial i de les reserves naturals de fauna salvatge. Excepcionalment, el director/a dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pertinent pot autoritzar l’aprofitament cinegètic controlat a proposta de la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques, previ informe del director/a tècnic/a de l’espai natural afectat.

9.9 No és permesa la caça de la becada (Scolopax rusticola) a l’espera o a l’aguait entre la posta i la sortida del sol. El nombre màxim de captures de becada és de tres exemplars per caçador/a i dia. Amb la finalitat d’obtenir la informació necessària per a una correcta gestió de la caça de la becada, de forma voluntària, els caçadors especialistes de becada hi col·laboraran individualment o mitjançant la societat de caçadors a la qual pertanyin, emplenant un full de captures diàries. Aquest serà proporcionat per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i les captures s’hauran d’anotar un cop cobrades. En finalitzar el període hàbil de caça de la becada, el full de captures diàries s’haurà de retornar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

9.10 El nombre màxim de captures de perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix hispaniensis) és de dos exemplars per caçador/a i dia. Amb la finalitat d’obtenir la informació necessària per a una correcta gestió de la caça de la perdiu xerra de muntanya, els caçadors de perdiu xerra de muntanya, individualment o mitjançant la societat de caçadors a la qual pertanyin, han de complimentar un full de captures diàries. Aquest serà proporcionat per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i les captures s’hauran d’anotar un cop cobrades. En finalitzar el període hàbil de caça de la perdiu xerra de muntanya, el full de captures diàries s’haurà de retornar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

9.11 El nombre màxim de captures de tórtora (Streptopelia turtur) és de dotze exemplars per caçador/a i dia, i el de guatlla (Coturnix coturnix) és de vint exemplars per caçador/a i dia.

9.12 Per garantir la conservació de les poblacions d’àliga cuabarrada, entre el 2 de febrer i el 31 de maig no es podrà exercir la caça amb la modalitat de batuda ni la caça del cabirol amb la modalitat d’acostament, en aquelles zones o àrees de nidificació que estiguin delimitades per la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per a l‘esmentada espècie i incloses en els espais d’interès natural. Prèviament al 2 de febrer, els serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural notificaran als titulars dels terrenys cinegètics afectats les zones i les condicions específiques on no es podrà exercir la caça durant aquest període. Entre l’1 de març i fins al 31 de maig es notificaran els canvis que durant l’esmentat període permetin reduir o modificar aquestes limitacions durant la temporada en curs.

9.13 No es pot subministrar aliment als exemplars de porc senglar amb l’objectiu de caçar-los, llevat que estigui autoritzat excepcionalment pels directors/es dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per raons de control poblacional. La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat dictarà les instruccions tècniques oportunes per a l’adequada concessió d’aquestes autoritzacions.

9.14 Es prohibeix que es proporcioni aliment als senglars o se’ls en faciliti l’accés en qualsevol cas, inclosos els ambients urbans o suburbans, els jardins, els parcs i qualsevol altre lloc de similar naturalesa.

9.15 No és permesa la repoblació i alliberament d’espècies exòtiques invasores i en especial de la guatlla japonesa (Coturnix japonica) ni dels seus híbrids.

9.16 No és permesa la caça de les espècies estornell vulgar (Sturnus vulgaris), tord comú (Turdus philomelos), tord ala-roig (Turdus iliacus), griva (Turdus viscivorus) i griva cerdana (Turdus pilaris) a les comarques de les Terres de l’Ebre en terrenys cinegètics d’aprofitament comú limítrofs amb la reserva nacional de caça dels Ports.

9.17 Atesa la capacitat d’hibridació del porc vietnamita amb el senglar, la dificultat per discernir-los durant l’acció de caça, la influència que això pot tenir en la prolificitat de l’espècie salvatge, els danys que també poden produir als conreus i a la ramaderia, el risc d’accidents de trànsit que representen i el fet que està esdevenint una espècie invasora, s’autoritza als caçadors la caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids d’aquests amb el porc senglar durant les batudes de porc senglar, tant durant la temporada hàbil de caça com en l’exercici de les autoritzacions excepcionals per danys.

 

10. Senyalització de les batudes de caça major

Durant el desenvolupament de les batudes de caça major, els organitzadors de les batudes hauran de col·locar als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda senyals visibles per avisar de la seva realització, que seran cartells de xapa metàl·lica i amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex. S’hauran de col·locar abans de l’inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la. Per a la correcta aplicació d’aquesta mesura, s’entenen per camins i pistes forestals les definicions establertes a l‘article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Els cartells amb les característiques i símbols aprovats durant la temporada 2013-2014 també podran fer-se servir durant la temporada 2014-2015.

 

11. Recollida de cartutxos

És obligatòria la recollida de terra dels cartutxos utilitzats durant la jornada de caça en qualsevol modalitat de cacera.

 

12. Autoritzacions excepcionals

12.1 Quan en una determinada comarca, municipi o àmbit territorial, tant en àrees privades o locals de caça, com en zones de seguretat, refugis de caça o refugis de fauna salvatge, es produeixi una abundància d’individus d’una espècie cinegètica, d’una espècie exòtica invasora o d’una espècie inclosa a la present resolució, de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a proposta de les corresponents seccions i valorades altres solucions alternatives més satisfactòries sense èxit, podran autoritzar la caça d’aquestes espècies.

12.2 Com a mesura de control i lluita per a l’eradicació d’espècies exòtiques invasores i d’espècies domèstiques ensalvatgides que es poden considerar com a exòtiques invasores, es poden autoritzar la caça i la captura de les espècies cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus), visó americà (Mustela vison), porc vietnamita ensalvatgit (Sus domestica) i els híbrids d’aquesta espècie amb el porc senglar, i les cabres domèstiques ensalvatgides (Capra hircus). La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat dictarà les instruccions tècniques oportunes per a l’adequada concessió d’aquestes autoritzacions.

12.3 Les autoritzacions excepcionals han d’especificar:

a) L’espècie o espècies objecte d’autorització.

b) Les causes excepcionals que les motiven.

c) El període i lloc concrets de les autoritzacions.

d) La modalitat o modalitats i arts autoritzades.

e) El caràcter d’aquestes autoritzacions.

f) La/les persona/es autoritzada/es.

g) Les mesures de control.

h) El resultat de les captures efectuades.

12.4 Quan per motius d’urgència com a conseqüència de la presència d’exemplars conflictius d’individus d’espècies cinegètiques, així com d’exemplars de les espècies contemplades a l’article 12.2, que suposin un risc imminent per a les persones, els seus béns o el medi natural, els membres del Cos d’Agents Rurals podran actuar capturant-los mitjançant l’ús d’arma de foc o de mètodes d’immobilització a distància per evitar els danys o minimitzar-los. Les captures han de ser notificades als/a les directors/es dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

13. Falconeria

El període hàbil per a la pràctica de caça amb ocells de falconeria és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 12) i el quart diumenge de febrer (dia 22), ambdós inclosos. L’exercici de la caça ve determinat per l’Ordre de 3 d’octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria.

 

14. Règim cinegètic aplicable a Era Val d’Aran

A Era Val d’Aran, en virtut de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d’Aran, i dels decrets de transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran, l’ordenació, planificació i gestió de l’activitat cinegètica a les zones de caça controlada del territori aranès vénen establerts pels plans tècnics de gestió cinegètica corresponents, els quals són aprovats anualment pel Conselh Generau d’Aran.

 

Barcelona, 21 març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Característiques:

Mides: 50 x 33 cm

Material: xapa galvanitzada de 0,6 mm embotida i amb els cantons arrodonits.

Impressió: tinta negra i tinta vermella (triangle) sobre fons blanc.

 

file

FONT: GENCAT. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat