La Ploma del Pintor

Publicat el Decret que regula la carn de caça

Àlex Cuadros i Andreu – Sant Celoni – 10/01/2019

Un altre projecte en matèria cinegètica que veu la llum: el nou Decret que regula la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de carn silvestre destinada al consum.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va començar a treballar en aquest projecte el 2011, prenent de referència la legislació europea (i el marge de maniobra que donava), així com l’experiència i el dret comparat d’altres autonomies. Han estat moments alts i baixos, en els quals una part del mateix sector es negava a la seva regulació. Finalment, però, tenim una primera regulació (encara que pot ser millorable) que permetrà comercialitzar amb seguretat i salubritat aquesta carn ecològica, sostenible i que conserva la biodiversitat tot generant negoci (també en l’àmbit local, un dels punts forts del decret) per a caçadors (en especial persones amb la formació requerida al Reglament), a l’engròs, minoristes (carnisseries, embotits, restauradors…), guardes, veterinaris, i, tal com s’anava fent, facilitant la recollida i exportació dels excedents (a Catalunya es van ultrapassar els 60.000 senglars caçats en la passada temporada, a part de cérvols, cabirols, daines, muflons, etc). També permetrà la compravenda d’espècies comercialitzables de caça menor com la perdiu roja, l’ànec collverd, la llebre, el conill, els coloms, tudons i faisans i ajudarà a sancionar la compravenda d’espècies no comercialitzables com la becada. També prenen singular importància els controls sobre la triquina, patologia que està augmentant el nombre de positius aquests darrers anys.

Un altre dels objectius del Decret, ja des dels seus inicis, és afavorir la captura de senglars. En aquest sentit, a més d’oferir una sortida a la carn d’aquest frugívor suid, es complementa amb una ampliació del període de caça de setembre a març, cada dia de la setmana i un sistema àgil i ràpid de prevenció de danys a partir de comunicacions (telefònica o via web) en comptes d’autoritzacions (que requeria un procediment d’1 a 3 setmanes per actuar en cas de danys).

Ara falta que el sector privat es posi les piles i s’estableixin interessants col·laboracions entre el sector públic i el privat tant en l’àmbit d’Administració autonòmica com de Diputacions i ajuntaments, dels quals ja en tenim algun exemple (com ara al Montseny).

El Decret

Com dèiem, el Govern ha aprovat un nou decret que regula els requisits a què se sotmet l’activitat cinegètica i de manipulació de carn de caça que es destina al consum humà. Elaborat conjuntament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Salut, dona compliment a la normativa europea en matèria d’higiene dels productes alimentaris. L’objectiu principal és facilitar la comercialització de carn de caça per tal de valoritzar el recurs cinegètic i establir els circuits i les mesures necessàries per a garantir al màxim la seguretat alimentària i la sanitat animal.

Aquest Decret s’emmarca en el Pla de prevenció de danys i els riscos originats per la fauna cinegètica impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que desplega un pla d’actuacions per equilibrar l’ecosistema i controlar les sobrepoblacions de determinades espècies. El Decret és una de les mesures que impliquen millores del marc legal i ha estat consensuat prèviament amb els sectors implicats. A part de regular la comercialització de la carn de caça, pretén valoritzar el recurs cinegètic per treure’n més rendiment i contribuir a fomentar l’activitat econòmica lligada a la gastronomia i al territori.

El decret també té com a objectiu consolidar i organitzar les tasques que ja anaven fent els caçadors, de manera que la seva actuació se simplifiqui i sigui més segura per a ells i pels consumidors de la carn de caça. Es tracta d’ampliar les mesures d’inspecció i control de les peces de caça silvestre per a garantir la seguretat dels consumidors i conèixer l’estat sanitari de la fauna salvatge, per les seves implicacions en la salut dels animals domèstics i en l’activitat ramadera. Amb l’aprovació d’aquest Decret, el Govern preveu reforçar el control sanitari per garantir la innocuïtat dels productes alimentaris que provinguin de les peces de caça silvestre. És per això, que es fixen les condicions que han de complir els punts logístics de recollida de peces de caça i els establiments de manipulació de carn de caça.

Un nou circuit que millora la traçabilitat

El Decret estableix el circuit i les condicions que han de seguir les peces de caça des del lloc de captura fins a l’establiment de manipulació de carn amb plena garantia dels requisits d’higiene i seguretat alimentàries i de sanitat animal. De fet, només es podran comercialitzar les peces de caça silvestre procedents d’activitats cinegètiques autoritzades que s’hagin sotmès a la inspecció d’un veterinari oficial i en establiments de manipulació de caça autoritzats.

Les peces de caça silvestre destinades a la comercialització s’hauran de transportar senceres, en el termini més curt possible, des del lloc de captura fins a un punt logístic de recollida de caça silvestre o fins a un l’establiment de manipulació de caça. D’aquesta manera s’evitarà la presència de despulles al medi natural, que pot afavorir el manteniment o increment de determinades malalties en animals domèstics o salvatges.

Segons recull la nova normativa, els punts logístics de caça han de garantir la presència d’una persona amb formació en matèria de sanitat i higiene i incloure els registres i la traçabilitat individual de cada peça de caça silvestre. A més, també fixa les condicions del trasllat als establiments de manipulació de caça.

Quant als establiments de manipulació de caça queden regulats tots els requisits relatius a la higiene dels productes alimentaris determinats per la normativa europea, i es regulen també els anomenats establiments de manipulació de caça de producció limitada, pels quals s’adapten els requisits de construcció, disseny i equipament.

Mesures de prevenció i control de la triquina

La nova normativa estableix mesures de prevenció i control de la triquina en relació amb el consum domèstic privat de carn de caça. Les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat s’han de sotmetre a un control analític previ per tal d’assegurar l’absència de triquines. Està previst que es portin a terme accions de difusió de bones pràctiques quant a la recollida i el condicionament de peces de caça silvestre destinades al consum domèstic privat. També es faran recomanacions d’educació sanitària pel que fa a la seguretat alimentària del consum de carn de caça silvestre.

El fet que totes les peces de caça passin a partir d’ara pels punts logístics o pels establiments de manipulació de caça representa un reforç en el mostreig de la vigilància sanitària de la fauna salvatge.

Decret Carn Caça_Cinegeticat


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat