Consultes legals

Puc utilitzar auriculars o cascs mentre caço?

Anna Pla – Manresa – 21/03/2018

Publicat a la revista Cinegeticat nº5 (març de 2015)

PUC UTILITZAR AURICULARS O CASCS MENTRE CAÇO?

L’exercici de la caça ha de desenvolupar-se donant compliment a la normativa vigent que la regula. Pel què fa a la caça major, està sotmesa al compliment i aplicació de la llei específica que regula aquesta activitat. Actualment, a Catalunya, la llei vigent i aplicable és la Llei 1/1970, de 4 d’abril, reguladora de la Caça (llei estatal).

Però no podem deixar de tenir present que l’exercici de la caça ha de dur-se a terme complint també amb la normativa que regula les armes i el seu ús, especialment, el Real Decret 137/1993, de 29 de Gener, del Reglament d’Armes Real Decret Reglament d’Armes(reglament estatal), aplicable a Catalunya també.

emissora de caça

La Llei de Caça no preveu res al respecte de l’ús de dispositius auriculars o cascs mentre es caça. Hi ha una llacuna legal sobre aquest aspecte en aquesta norma específica.

Però en canvi, el Reglament d’Armes citat, sí que preveu una prohibició expressa al respecte.

D’acord amb l’article 147.1 del Reglament d’Armes, els usuaris de les armes hauran d’estar en tot moment en condicions de controlar-les. En la presència o proximitat d’altres persones, hauran d’actuar amb la diligència i precaucions necessàries i comportar-se de forma que no puguin causar perill, danys, perjudicis o molèsties a terceres persones o als seus béns. En l’apartat 2 b) del mateix article 147 s’estableix expressament que: queda prohibit portar, exhibir o usar les armes mentre s’utilitzen cascs o auriculars connectats amb aparells receptors o reproductors. La finalitat de la norma és garantir la seguretat en l’exercici d’un activitat de risc.

Essent aquest l’escenari legal, resulta doncs que el reglament d’armes prohibeix expressament l’ús d’aquests dispositius.

En conseqüència, el seu ús podria ser sancionat d’acord amb el Reglament d’armes, tot això, amb independència que per a l’exercici de la caça s’utilitzin emissores homologades i legals per dur a terme l’activitat de caça.


One thought on “Puc utilitzar auriculars o cascs mentre caço?

Deixa un comentari

MussapPublicitat