Actualitat

Puc utilitzar una arma de caça menor per a caça major o viceversa?

Anna Pla – Publicat a la revista Cinegeticat nº7 (Juliol de 2015)

PUC UTILITZAR UNA ARMA DE CAÇA MENOR PER A CAÇA MAJOR O VICEVERSA?

Se’ns ha plantejat si és possible utilitzar una arma de caça menor per activitats de caça major i a l’inrevés, si puc utilitzar una arma de caça major per a caça menor.

Volem recordar-vos que la normativa que regula l’activitat de la caça a Catalunya és la Llei 1/1970, de 4 d’abril, reguladora de la Caça (llei estatal) i, en relació a l’ús i tinença d’armes, és d’aplicació el Real Decret 137/1993, de 29 de Gener, del Reglament d’Armes (reglament estatal també).

Abans de resoldre la qüestió plantejada hem d’indicar que caldrà com a premissa per poder utilitzar qualsevol arma reglamentada, disposar de la corresponent llicència per al seu ús, de conformitat amb el Reglament d’Armes.

Cada llicència permetrà al seu titular gaudir d’autorització per utilitzar determinades armes, en funció de la seva categoria. Actualment, s’estableixen 7 categories d’armes i les següents llicències: llicència tipus B (pistoles i revòlvers); llicència tipus C (armes per vigilància i guarderia); llicència tipus D (armes llargues ratllades per caça major); llicència tipus E (armes per a tir esportiu i escopetes de caça); llicència tipus F (armes per a ús en camps, polígons i galeries de tir); finalment, la llicència tipus A (específica per determinades categories d’armes dels exèrcits, els cossos comuns de les forces armades, de les forces i cossos de seguretat i del servei de vigilància duanera).

Ni el Reglament d’Armes ni la Llei de Caça prohibeixen l’ús d’una arma destinada a la caça menor per a l’activitat de caça major ni viceversa.

En relació a les armes, el Reglament únicament estableix les armes prohibides per a l’exercici de la caça. I en relació a l’activitat de la Caça, la Llei recull els supòsits prohibits en el seu article 31, tals com caçar amb municions no autoritzades, caçar en època de veda, caçar utilitzant cavalleries o vehicles com a mitjans d’ocultació, caçar amb reclam de perdiu, i d’altres.

No hi ha cap prohibició expressa per a l’ús de les armes de les diferents categories per a caça menor i major. Si es disposa de la corresponent llicència, l’arma podrà ser utilitzada pel seu titular.

Ara bé, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’Abril, del Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals, estableix a l’article 29 (arts prohibits per a la captura d’animals) apartat 3, que: Es prohibeix la utilització de balins, armes d’aire comprimit i armes del calibre 22 en la pràctica de la caça”.

Aquesta norma afecta a qualsevol tipus de caça.

En conclusió, únicament existeix la prohibició indicada de la Llei de Protecció dels Animals, i no està tipificat ni prohibit (no constitueix infracció) utilitzar una arma de diferent categoria per a la caça menor i major.

Ara bé, quedarà a decisió del titular de la llicència la utilització d’una arma no adequada per garantir un bon resultat de caça.


Deixa un comentari

MussapPublicitat