Actualitat

Recordatoris, valoracions i previsions de la menor!

Àlex Cuadros i Andreu – Publicat a la revista Cinegeticat nº 23 (Novembre-Desembre 2017)

 

Quadre resum Caça Menor 2017 – 2018

 

Us recordem que la temporada de caça menor romandrà oberta entre el segon diumenge d’octubre de 2017 (dia 8) i el primer diumenge de febrer de 2018 (dia 4), ambdós inclosos (com sempre), tot i que cal recordar algunes excepcions:

A les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil de caça és el que indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica anuals.

La fredeluga acaba el dia 21 de gener de 2018 (un xic abans que la general), per contra la fotja es prorroga fins al dia 25 de febrer de 2018.

La guineu, donat que se sol caçar en batudes de senglar (a banda de fer-ho de manera secundària en altres modalitats) té el mateix període de caça i mateixos dies hàbils que el senglar: del 3 de setembre de 2017 fins al 25 de març de 2018. Tot i aquest augment potencial de captures, ens informen que la pressió és mínima (per l’escàs valor cinegètic i nul valor gastronòmic) i l’espècie es veu arreu i que, de moment, els permisos de captura de predadors no s’estan donant per part de l’Administració, en espera del Reglament que ho ha de permetre (aprovació prevista per aquest 2017).

L’ànec collverd i el becadell comú a les Terres de l’Ebre es caça fins al 4 de març de 2018, com ja venia sent habitual.

A les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell (Lleida) el conill acaba el 15 d’abril de 2018, pels danys que ocasiona aquesta espècie en els conreus.

Valoracions

La mitja veda ha estat irregular com aquests anys enrere. Guatlla molt fluixa tant al regadiu, com al secà i a Mitja i Alta Muntanya. Tórtora, en general bé, ha estat un bon any de cria i s’han pogut fer diversos “cupos” durant els primers dies hàbils. Els coloms i els tudons són els que més jornades han ocupat als afeccionats a la mitja veda, de vegades amb alguna tórtora comuna per afegir a la perxa. Recordem que també són hàbils, tot i que de manera molt minoritària l’estornell comú, la garsa, la gavina (riallera), el gavià (de potes grogues), i la guineu. La tórtora turca es pot caçar per danys, via autorització excepcional (cal demanar-la amb suficient antelació). Recordem que moltes d’aquestes espècies són problemàtiques en algunes zones i la seva inclusió en la mitja veda facilita la gestió i disminueix la burocràcia, a banda que pot servir per ajudar altres espècies de caça menor objecte de ser depredades.

Temporada de Cria

La perdiu ha criat en moltes contrades millor que la temporada anterior, així i tot les poblacions de perdiu salvatge en moltes zones agrícoles no acaben de recuperar unes densitats acceptables per a la majoria de caçadors. L’origen d’aquest problema és variat però en un gran percentatge cal trobar la raó a la manca d’hàbitat, o la pèrdua de qualitat del mateix (tot tipus de pesticides, manca de marges, cereals de cicle curt… Altres causes secundàries són un excés de predació i alliberament sense garanties genèticosanitaries.

La perdiu xerrà es manté estable, després que el 2017 fos el millor any de cria des de 1994. Aquest any tenim la diferència que a Girona i Barcelona ha criat lleugerament millor que a Lleida, com a regla general (la qual cosa trenca la tònica dels censos anteriors).

El conill, en aquelles zones on encara hi ha una població autòctona, cria bé, tot i que les malalties com la mixomatosi i les diferents cepes de pneumònia hemorràgica vírica fan recular les seves poblacions. En aquest sentit, tal com passa amb la perdiu, el més recomanable és provar de recuperar les poblacions autòctones, en comptes de basar l’aprofitament en alliberaments i repoblacions que poden introduir noves genètiques, i noves cepes de les malalties dalt esmentades, a banda de l’estrès que es causa als subjectes al repoblar (amb una baixada eventual de defenses) i l’alt índex de predació perquè no coneix les zones de refugi o no té desenvolupades les característiques pròpies de fugida davant perills/predació eventuals.

La llebre fa uns anys que continua un procés progressiu de recuperació. La primera tirada d’ànecs (principalment collverds i xarxets, però també roncadors i cullerots, entre altres) a les zones humides del litoral català és qualificada de bona, i en algunes Àrees s’han superat els números dels darrers anys. El tudó continua la seva expansió, tot i que cal destacar que ha canviat de tendència. Les zones tradicionalment típiques de mitja i baixa muntanya (p.ex. serralades litoral i prelitoral) cada vegada tenen menys tudó, mentre que les zones de conreu de la Plana (Lleida, Osona, Tarragona…) concentren la majoria d’efectius. Cal esperar l’època d’aglà, però pel que hem vist les últimes temporades no suposa un augment notable de les seves poblacions, i en moltes contrades l’arribada de nous contingents del centre i nord d’Europa és poc perceptible.

En relació a les migratòries encara és aviat per parlar-ne perquè cal veure si el fred, els vents i la pluja acompanyen. En qualsevol cas, i pel que fa a la becada, la temporada sembla que ha estat bona al nord d’Europa.

Dies HÀBILS per a la caça menor:

En les zones lliures només seran hàbils els diumenges i festius no locals. En el cas de la falconeria (pràctica que guanya cada any adeptes) s’afegeixen els dijous i els dissabtes. En aquests terrenys és prohibida la caça de la perdiu xerra.

En les Àrees Privades i Locals de Caça (vedats) els dies hàbils són aquells que prevegi el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (PTGC), tenint en compte que la perdiu xerra només es pot caçar UN sol dia a la setmana (i cal que estigui indicat al PTGC), mentre que la guineu es pot caçar cada dia.

Alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques:

Per demanar alliberament i repoblacions actualment cal fer-ho en 4 passos:

1. Al PTGC (demanar-ho, cada 4 anys)

2. Als Serveis territorials (Tècnics)

3. Al Cos d’Agents Rurals

4. Al web d’estadístiques de la Direcció general competent en caça.

Per efectuar alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques de caça menor dins d’àrees privades o locals de caça, cal disposar d’autorització del servei territorial corresponent. La sol•licitud d’autorització s’ha de presentar amb una antelació mínima de 20 dies a la data prevista per efectuar la repoblació o l’alliberament. Queden exceptuats de l’obligació de disposar d’autorització els alliberaments efectuats per a l’ensinistrament en la falconeria.

Les repoblacions i els alliberaments autoritzats s’han de comunicar al cos d’Agents Rurals amb una antelació mínima de 48 hores mitjançant el formulari web de comunicacions de repoblacions i alliberaments del departament competent en matèria de caça; cal especificar-hi el terreny cinegètic, el lloc, la data i l’hora de trobada i les espècies a repoblar i/o alliberar.

El nombre total d’exemplars d’espècies a alliberar o repoblar durant el conjunt de la temporada no pot superar la quantitat total que figuri al pla tècnic de gestió cinegètica de l’àrea privada o local de caça vigent.

Durant els mesos d’abril i juny de 2018, les àrees privades i locals de caça han de comunicar a la direcció general del departament competent en matèria de caça el nombre d’exemplars capturats i els repoblats i/o alliberats en l’àrea de caça durant la temporada 2017/2018, mitjançant el formulari web d’estadístiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Restriccions

? No es pot dur a terme l’exercici de la caça durant tota la temporada hàbil 2017-2018 en els terrenys afectats pels incendis forestals ocorreguts a partir de l’1 de gener de 2016. El detall de les zones afectades per aquests incendis es pot consultar a les bases cartogràfiques dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tampoc no es podrà dur a terme l’exercici de la caça als enclavaments no cremats de menys de 250 ha situats dins d’aquestes àrees incendiades. Tampoc no es pot caçar amb Pla Alfa 3 activat.

? En els terrenys cinegètics d’aprofitament comú, el nombre màxim de captures del conjunt de llebre, perdiu roja i becada és de 2 per caçador/a i dia.

? No es pot dur a terme l’exercici de la caça menor i d’ocells aquàtics per sota dels 1.700 m quan la neu cobreixi el terra.

? No es pot dur a terme l’exercici de la caça en els LLIURES que es trobin a l’interior dels espais protegits. Excepcionalment, es pot demanar un permís excepcional per danys.

?  No és permesa la caça de la becada (Scolopax rusticola) en espera o aguait entre la posta i la sortida del sol. El nombre màxim de captures de becada és de tres exemplars per caçador/a i dia. Amb la finalitat d’obtenir la informació necessària per a una gestió correcta de la caça de la becada, voluntàriament, els caçadors especialistes de becada col•laboraran individualment o mitjançant la societat de caçadors a què pertanyin emplenant un full de captures diàries. Aquest full serà proporcionat per la Direcció General competent i les captures s’hi hauran d’anotar un cop cobrades. En finalitzar el període hàbil de caça de la becada, el full de captures diàries s’haurà de retornar a la Direcció General de Forests.

?  El nombre màxim de captures de perdiu xerra és de dos exemplars per caçador/a i dia. El full de captures diàries en aquest cas és obligatori. En les RNC i ZCC es poden establir mesures més restrictives. Cal recordar que Catalunya és l’única comunitat autònoma on encara es pot caçar i per això cal fer un seguiment de les espècies afectades.

? El nombre màxim de captures de tórtora (Streptopelia turtur) és de vuit exemplars per caçador/a i dia, i el de guatlla (Coturnix coturnix) és de vint exemplars per caçador/a i dia.

? No és permesa la repoblació i l’alliberament d’espècies exòtiques invasores, especialment de la guatlla japonesa, ni de cap híbrid, ni del faisà. Només es permetrà l’alliberament de faisans en aquelles zones on s’hagi autoritzat abans de l’entrada en vigor de la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i Biodiversitat.

Es recomana l’ús de roba de color llampant en caçar dins de bosc (becada, conill, llebre, tord, tudó etc). Recordem que aquest any és obligatori dur una armilla (o similar, que cobreixi el tors) i no és suficient amb una gorra taronja en totes les BATUDES de caça major (no només el senglar).

 


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat