Actualidad

Una Ley de montes que no gusta a todo el mundo

Albert Pou – Lleida – 08/08/2015

Aparece una nueva Ley de Montes

Després de 10 anys des de la ultima aprovació de la Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre), s’han detectat alguns aspectes que s’haurien de mejorar, altres que, degut al seu desenvolupament posterior de la legislació nacional i autonòmica, es precís adaptar, i, finalment, altres el desenvolupament del qual s’ha d’avançar més, tan en respecte del text originalment aprovat de la llei com de la primera modificació realitzada al 2006.

Així doncs, el passat 20 de juliol de 2015, apareix una nova Llei, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Una de les novetats d’aquesta nova Llei, és la consideració dels espais forestals com "Infraestructuras verdes", en sintonia amb la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, ja que constitueixen uns sistemes naturals que presten uns servicios ambientales de primer orden. Aquesta modificació implica al territori forestal com una part molt important del mon rural al que pertany, i el desenvolupament del qual, ha de coadjuvar de forma activa. D’altra banda, es perfecciona l’equilibri entre els tres pilars imprescindibles de la gestió forestal sostenible, és a dir, l’econòmic, l’ecològic i el social, incloent també les culturals.

Si ens endinsem a llegir la nova llei, pel que fa la caça, a la Disposición adicional cuarta, diu que elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética per tal d’ordenar, a escala nacional, l’aprofitament cinegètic, comptant amb la col·laboració de les comunitats autònomes i que podran referir-se a ella amb la seva legislació especifica. A més, a efectes informatius, es crea el Registro Español de Infractores de Caza, en que les comunitats autònomes remetran al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Desenvolupament Rural, la informació relativa a les infraccions de caça, incloses les relatives a la suspensió i extinció de validesa de les llicències, en particular als derivats d’infraccions penals i d’un procediment sancionador.

Y según la Disposición final tercera, de la Modificació de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal en matèria de actuaciones sanitarias de especies cinegéticas, s’afegeix l’article 16 bis que diu que, amb l’objectiu d’assegurar el buen estado sanitario de les especies cinegètiques i per evitar la transmissió de malalties entre elles o al bestiar domèstic; totes les explotaciones productoras de especies cinegéticas hauran de complir els requisits sanitaris que s’estableixin legalment, així com els moviments d’animals procedents d’aquestes explotacions, i que s’establiran els requisits de sanitat animal tan per terrenys d’aprofitament cinegètic com de règim especial, incloent, en especial, els sistemas de vigilancia para detectar la presencia de enfermedades y las actuaciones que en caso de riesgo de transmisión aquestes hauran d’abordar-se tan per part de les Administracions competents com pels responsables o gestors dels terrenys.


Deja un comentario

MussapPublicidad