Actualitat

De PASAPALOMA a Asociación de Cazadores de Paloma Torcaz de Euskadi (ACPTE)

Redacció – Cardona – 21/11/2017

PASAPALOMA va néixer l’any 2013, fruit de la unió de 10 caçadors bascos amants d’una modalitat de cacera comuna.

En poc temps van crear el fòrum www.pasapaloma.com, que aplega més de 3.500 usuaris registrats i el canal de Facebook  https://www.facebook. com/pasapaloma/ amb quasi 6.000 seguidors, amb l’objectiu de trobar una eina de treball pels caçadors de tudó.

Al portal web s’hi pot trobar tota la informació necessària per a la caça del tudó, des de mapes de vent, meteorològics, moviments dels tudons a França i al nord d’Europa, recomptes externs i fins i tot recomptes propis en temps real. Mitjançant la  CRÒNICA d’POSTAKAS, a través de la qual i, amb un llenguatge planer, s’informa sobre la migració del tudó, quantitats, posició i pronòstic de passa: quan, com i per on passaran. Una referència entre els caçadors amb milers de lectures i que molts utilitzen per organitzar les seves jornades de caça.

Posteriorment es varen crear els canals d’alerta de passa i el grup WhatsApp d’informació. Disposen a dia d’avui de 12 grups per a la zona nord amb una cobertura de gairebé el 100% de les rutes possibles, disposem d’un altre grup a la zona de Portugal, un altre de la zona centre sud i per últim un altre a la zona mediterrània. Aquest últim grup, el mediterrani, un dels més actius és principalment sobre els Tords, de manera que s’està organitzant un segon grup una mica més tudonaire amb gent més del nord a la zona catalana. En el total dels grups hi ha més de 500 caçadors, totalment intercomunicats i oferint informació instantània referent al tudó.

Gràcies a la bona acollida del sector tudonaire, es va decidir donar un pas més, presentant el projecte a les 4 federacions de caça del país Basc, tot i que fins al moment, només la de Guipúscoa i la Basca s’han mostrat interessats a col·laborar-hi.

Fruit d’aquestes col·laboracions, i d’altres que s’hi van afegint (Societats de Caçadors, empreses del sector, …) es va començar a treballar fora del que són les xarxes socials, i aquest fet els va encaminar a fundar, l’any 2015 la Asociación de Cazadores de Paloma Torcaz de Euskadi (ACPTE), per tal d’operar com una entitat jurídica.

Els objectius de l’Associació són:

  • La cura i protecció de la caça de la Tudó a Euskadi, així com fer-ne una caça sostenible.
  • Representar, coordinar, defensar i donar suport als interessos, fins, objectius i activitats dels seus associats a Euskadi.
  • Informar i assessorar les administracions, ens públics i socials sobre les mesures afavoridores i suggeriments convenients de regulació sobre la caça del tudó.
  • Fomentar i col·laborar amb Federacions de Caça, col·lectius de caçadors i altres estaments similars, així com amb les institucions, tant a nivell regional, nacional i internacional, d’estudis, enquestes i treballs sobre el tudó, per la seva cura i divulgació.
  • Invertir els recursos econòmics disponibles en activitats que redunden de forma directa en la millor protecció, conservació, i foment del medi ambient i l’activitat cinegètica del tudó.
  • Organitzar i realitzar activitats i esdeveniments, debats, reunions i esdeveniments tant socials com culturals, que tendeixin a una caça de tudó mes digna i sostenible.

La principal activitat de l’ACPTE és la gestió, manteniment i organització de Pasapaloma. A més, organitzen diferents cursets, com per exemple els de primers auxilis, de tir, d’autoprotecció en muntanya, de fotografia d’animals ,…

Organitzen també conjuntament amb Ajuntaments, Societats local de caçadors i les Federacions Guipuscoana i Basca, la fira de caça més important de Guipúscoa, la Fira de caça de Zegama. Col·laboren també amb  tirades benèfiques, recollides d’aliments i en general en totes les activitats que se’ls demana. L’Associación de Cazadores de Paloma Torcaz de Euskadi, col·labora amb múltiples organismes, principalment les Federacions de caça Gipuzkoana i Basca, la Fundació Caça Sostenible i Biodiversidad (FUNCASBIOD), la revista CINEGETICAT (cinegeticat.cat), www.torcaces.com, zorzaleros españoles, El club de COLOMBACCIO ITALIÀ, la Federació de caça d’Aquitània …

 

PASAPALOMA nació en 2013, fruto de la unión de 10 cazadores vascos amantes de una modalidad de caza común.

En poco tiempo crearon el foro www.pasapaloma.com, que reúne a más de 3.500 usuarios registrados y el canal de Facebook https: //www.facebook. com / pasapaloma / con casi 6.000 seguidores, con el objetivo de encontrar una herramienta de trabajo para los cazadores de paloma.

En el portal web se puede encontrar toda la información necesaria para la caza de la paloma torcaz, desde mapas de viento, meteorológicos, movimientos de los torcaces en Francia y en el norte de Europa, recuentos externos e incluso recuentos propios en tiempo real . Mediante la CRÓNICA de POSTAKAS, a través de la cual y, con un lenguaje llano, se informa sobre la migración del torcaz, cantidades, posición y pronóstico de pasa: cuando, como y por donde pasarán. Una referencia entre los cazadores con miles de lecturas y que muchos utilizan para organizar sus jornadas de caza.

Posteriormente se crearon los canales de alerta de pasa y el grupo WhatsApp de información. Disponen a día de hoy de 12 grupos para la zona norte con una cobertura de casi el 100% de las rutas posibles, disponemos de otro grupo en la zona de Portugal, otro de la zona centro sur y por último un otro en la zona mediterránea. Este último grupo, el mediterráneo, uno de los más activos es principalmente sobre los Tordos, por lo que se está organizando un segundo grupo algo más tudonaire con gente más del norte en la zona catalana. En el total de los grupos hay más de 500 cazadores, totalmente intercomunicados y ofreciendo información instantánea referente al torcaz.

Gracias a la buena acogida del sector tudonaire, se decidió dar un paso más, presentando el proyecto a las 4 federaciones de caza del país Vasco, aunque hasta el momento, sólo la de Guipúzcoa y la Vasca han mostrado interesados ??en colaborar.

Fruto de estas colaboraciones, y otros que se van añadiendo (Sociedades de Cazadores, empresas del sector, ...) se empezó a trabajar fuera de lo que son las redes sociales, y este hecho los encaminó a fundar, en 2015 la Asociación de Cazadores de Paloma Torcaz de Euskadi (ACPTE), con el fin de operar como una entidad jurídica.

Los objetivos de la Asociación son:
El cuidado y protección de la caza de la Tudó en Euskadi, así como hacer una caza sostenible.
Representar, coordinar, defender y apoyar los intereses, fines, objetivos y actividades de sus asociados en Euskadi.
Informar y asesorar a las administraciones, entes públicos y sociales sobre las medidas favorecedoras y sugerencias convenientes de regulación sobre la caza de la paloma torcaz.
Fomentar y colaborar con Federaciones de Caza, colectivos de cazadores y otros estamentos similares, así como con las instituciones, tanto a nivel regional, nacional e internacional, de estudios, encuestas y trabajos sobre la paloma torcaz, para su cuidado y divulgación.
Invertir los recursos económicos disponibles en actividades que redunden de forma directa en la mejor protección, conservación, y fomento del medio ambiente y la actividad cinegética del torcaz.
Organizar y realizar actividades y eventos, debates, reuniones y eventos tanto sociales como culturales, que tiendan a una caza de paloma mas digna y sostenible.

La principal actividad de la ACPTE es la gestión, mantenimiento y organización de Pasapaloma. Además, organizan diferentes cursos, como por ejemplo los de primeros auxilios, de tiro, de autoprotección en montaña, de fotografía de animales, ...

Organizan también conjuntamente con Ayuntamientos, Sociedades local de cazadores y las Federaciones Guipuzcoana y Vasca, la feria de caza más importante de Guipúzcoa, la Feria de caza de Zegama. Colaboran también con tiradas benéficas, recogidas de alimentos y en general en todas las actividades que se les pide. La Asociación de Cazadores de Paloma Torcaz de Euskadi, colabora con múltiples organismos, principalmente las Federaciones de caza Gipuzkoana y Vasca, la Fundación Caza Sostenible y Biodiversidad (FUNCASBIOD), la revista Cinegeticat (cinegeticat.cat), www.torcaces.com, zorzaleros españoles, El club de COLOMBACCIO ITALIANO, la Federación de caza de Aquitania ...

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat