És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça? | Cinegeticat - gestió, caça i equilibri
Actualitat

És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça?

És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça? 1

Redacció – Servei d’Activitats Cinegètiques (DARP) Generalitat de Catalunya 20/12/2017

És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça? Quin és el procediment que hauria d’utilitzar el caçador per a poder-ho fer?

Alhora de tallar un camí d’ús públic cal una autorització de l’autoritat municipal i cal senyalitzar-ho adequadament.

 –      En virtut de les facultats atorgades pels articles 4, 25d) i 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els ajuntaments poden dictar ordenances en les quals limitin usos, com l’exemple que adjunto:

 Altres usos i aprofitaments.

La realització d’altres usos o aprofitaments dels camins rurals públics, a més a més del dret a transitar per ells, sols serà possible sempre que siguin compatibles amb la circulació o trànsit i no limitin la seva seguretat o comoditat.

Només excepcionalment, l’Ajuntament permetrà ocupacions temporals o indefinides quan resultin imprescindibles per a treballs, obres o serveis que no permetin altra solució alternativa, o que en cas de no fer-se, impliqui algun risc per a persones o bens, i prèvia llicència, autorització o concessió atorgada a l’efecte per l’ajuntament. 

És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça? 2
Senyal avís de batuda

–      Així mateix, la resolució de vedes disposa en el l’article 8.1: 

8.1 Quan a la senyalització de les batudes de caça major, el/la cap de colla ha de coordinar la col·locació, als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda, de senyals visibles per avisar de la seva realització, que seran cartells de xapa metàl·lica o de qualsevol altre material que sigui resistent a les inclemències atmosfèriques, i amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta resolució. S’han de col·locar abans de l’inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la. Per a la correcta aplicació d’aquesta mesura, s’entén per camins i pistes forestals les definicions establertes a l‘article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça? 3
Cartell informatiu

Tanmateix, quan sigui necessari col·locar parades en camins d’ús públic, s’ha de disposar de l’autorització expressa de l’Ajuntament, amb les condicions que s’escaiguin, i col·locar un altre cartell informatiu amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 2, que inclourà còpia de l’autorització. També caldrà instal·lar un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti o impedeixi l’accés de persones i/o vehicles.

Els cartells amb les característiques i símbols aprovats durant la temporada 2013-2014, també podran fer-se servir durant la temporada 2017-2018.

 

Per tant,  els ajuntaments tenen la capacitat de, a proposta dels caçadors, tancar els amis d’ús públic per raons de seguretat i d’interès públic (disminuir risc d’accident o de malalties, disminuir, danys, etc.

En determinats indrets, en camins privats, el propietari, si tanca l’accés general i no hi ha accés públic, també pot limitar el seu ús durant una batuda. Però han de ser camins que no tinguin “servidumbre” de pas.

Deixa un comentari

MussapPublicitat
%d bloggers like this: