Actualitat

És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça?

Redacció – Servei d’Activitats Cinegètiques (DARP) Generalitat de Catalunya 20/12/2017

És possible tallar camins per efectuar una batuda de caça? Quin és el procediment que hauria d’utilitzar el caçador per a poder-ho fer?

Alhora de tallar un camí d’ús públic cal una autorització de l’autoritat municipal i cal senyalitzar-ho adequadament.

 –      En virtut de les facultats atorgades pels articles 4, 25d) i 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els ajuntaments poden dictar ordenances en les quals limitin usos, com l’exemple que adjunto:

 Altres usos i aprofitaments.

La realització d’altres usos o aprofitaments dels camins rurals públics, a més a més del dret a transitar per ells, sols serà possible sempre que siguin compatibles amb la circulació o trànsit i no limitin la seva seguretat o comoditat.

Només excepcionalment, l’Ajuntament permetrà ocupacions temporals o indefinides quan resultin imprescindibles per a treballs, obres o serveis que no permetin altra solució alternativa, o que en cas de no fer-se, impliqui algun risc per a persones o bens, i prèvia llicència, autorització o concessió atorgada a l’efecte per l’ajuntament. 

Senyal avís de batuda

–      Així mateix, la resolució de vedes disposa en el l’article 8.1: 

8.1 Quan a la senyalització de les batudes de caça major, el/la cap de colla ha de coordinar la col·locació, als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda, de senyals visibles per avisar de la seva realització, que seran cartells de xapa metàl·lica o de qualsevol altre material que sigui resistent a les inclemències atmosfèriques, i amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta resolució. S’han de col·locar abans de l’inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la. Per a la correcta aplicació d’aquesta mesura, s’entén per camins i pistes forestals les definicions establertes a l‘article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Cartell informatiu

Tanmateix, quan sigui necessari col·locar parades en camins d’ús públic, s’ha de disposar de l’autorització expressa de l’Ajuntament, amb les condicions que s’escaiguin, i col·locar un altre cartell informatiu amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 2, que inclourà còpia de l’autorització. També caldrà instal·lar un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti o impedeixi l’accés de persones i/o vehicles.

Els cartells amb les característiques i símbols aprovats durant la temporada 2013-2014, també podran fer-se servir durant la temporada 2017-2018.

 

Per tant,  els ajuntaments tenen la capacitat de, a proposta dels caçadors, tancar els amis d’ús públic per raons de seguretat i d’interès públic (disminuir risc d’accident o de malalties, disminuir, danys, etc.

En determinats indrets, en camins privats, el propietari, si tanca l’accés general i no hi ha accés públic, també pot limitar el seu ús durant una batuda. Però han de ser camins que no tinguin “servidumbre” de pas.

Deixa un comentari

MussapPublicitat