Actualitat

S’aixeca la vaga

Jordi Garcia – Manresa – 15/09/2022

Avui s’ha publicat al DOGC (Modificacio_Ordre_Vedes_Cinegeticat) les modificacions dels punts 8.3 i 8.4 de l’Ordre de Vedes 2022 – 2023 que queden amb els següents redactats:

“8.3 La persona o entitat titular de l’aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d’acord amb el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans del seu inici, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pels mitjans telemàtics que aquest Departament habiliti, les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l’horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda previst inicialment.

Aquesta comunicació s’aplica en les zones i els períodes que seguidament es descriuen:

  1. a) A les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada: des del 15 de setembre de 2022 fins a la data de finalització de la temporada de caça major que determina el pla tècnic de gestió cinegètica (PTGC) anual corresponent.
  2. b) Als espais naturals protegits llistats en l’annex 3: de l’1 de desembre de 2022 al 26 de març de 2023.

En el marc del Consell de Caça, es crearà una comissió de seguiment que garanteixi un sistema de comunicació àgil, fàcil i eficaç.

8.4 Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l’acció de caça de manera intencionada, quan de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. Aquesta conducta està tipificada com a infracció a l’article 48.2.32 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei de caça de 4 d’abril de 1970, i serà sancionada amb multa de 301 a 1.000 euros, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. En aquest cas, la persona designada cap de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l’autoritat per donar una resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les circumstàncies específiques del cas.”

  1. Afegir un nou annex, el 3, a la Resolució ACC/821/2022, de 22 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya, amb el text següent:

“Annex 3

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Parc Natural de Cap de Creus

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Parc Natural dels Ports

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Parc Natural de la Serra de Montsant

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc del Montnegre i el Corredor

Parc de Collserola

Parc de la Serralada Litoral

Parc del Garraf

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Parc del Castell de Montesquiu

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Parc de la Serralada de Marina

EIN de les Guilleries – Savassona

EIN de l’Alta Garrotxa

EIN de l’Estany d’Ivars – Vila-sana

EIN del Delta del Llobregat

EIN de la Serra de Llaberia

EIN de les Gavarres

EIN de Gallecs

EIN de l’Estany de Banyoles

EIN de la Serra Cavallera

EIN de la Serra de Montgrony”

S’aixeca la vaga

Així doncs, tal com es va acordar a la reunió de colles convocada per la territorial de Girona, els caçadors aixequen la vaga de caça de senglar i aquesta es fa extensa a tot el territori.

Les negociacions (vegeu notícia) entre Agrupcat, la FCC i el govern de la Generalitat han estat clau per desencallar aquesta aturada i a partir d’ara es començarà a treballar mitjançant la creació d’un grup de seguiment pel compliment dels pactes establerts i aquells temes que es considerin oportuns com ara la futura Llei de caça o la de protecció dels animals, autorització d’afectacions amb via pública, entre d’altres, així com la promoció de campanyes comunicatives sobre la funció dels caçadors a la societat.

A partir d’avui, doncs, comença una nova temporada de caça de senglar i una nova etapa per dignificar i millorar el col·lectiu caçador.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat